School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | International Business Communication | 2014
Thesis number: 13830
"I need your help" - crowdfunding a business on Kickstarter
Author: Väkeväinen, Suvi
Title: "I need your help" - crowdfunding a business on Kickstarter
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Communication
Academic subject: International Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; joukkorahoitus; crowdfunding; varainhankinta; fundraising; yritykset; companies; kasvu; growth
Pages: 88
Key terms: joukkorahoitus; Kickstarter; yrityksen myyntipuhe; rahankeräys; startup; sisältöanalyysi; crowdfunding; business pitching; fundraising; startups; content analysis
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkielman tavoitteena on ma?a?ritta?a? onnistuneen joukkorahoitusprojektin myyntipuheen elementit ja tutkia miten joukkorahoitus on verrattavissa perinteisiin rahoitusmenetelmi- in seka? rahankera?yseen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin kolme joukkorahoitusprojektia, joiden kautta vastattiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: "Mitka? ovat Kickstarter-pro- jektin pa?a?viestit?", "Miten onnistuneet Kickstarter-kampanjat viestiva?t projekteistaan verrattuna epa?onnistuneisiin projekteihin?"seka? "Mita? startupien, jotka suunnittelevat Kickstarter-kampanjaa tulisi ottaa huomioon projektikuvausta tehdessa?a?n, verrattuna siihen, miten rahankera?ysta? tai sijoittajia varten tehdyt myyntipuheet muodostetaan?".

Tutkimusmenetelma?t ja analyyttinen viitekehys:

Tutkimuksen ensisijaisena aineistona oli kolme Kickstarterissa olevaa joukkorahoitus- projektia: Hello Ruby, Tickle ja GameTube. Kaksi na?ista? projekteista saivat rahoitusta, toinen menestyen selkea?sti alkupera?ista? tavoittettaan paremmin. Kolmas projekti ei on- nistunut rahoituksen hankinnassa. Projektikuvaukset ja videot analysoitiin jakamalla niiden viestit yhdeksa?a?n eri kategoriaan ja tutkimalla kuinka iso painoarvo kullekin ka- tegorialle annettiin. Tutkimuksen viitekehys esittelee tutkimuksen laajuuden, seka? poimi aiempien tutkimusten elementteja? sijoittajille tehdyista? myyntipuheista ja rahankera?yk- sesta?. Na?ma? aiemmat tutkimukset auttoivat ymma?rta?ma?a?n miten viestilla? voidaan vaikuttaa sijoittajien ka?sitykseen liiketoimintamahdollisuudesta.

Tutkimuksen tulokset ja johtopa?a?to?kset:

Tuloksista tuli ilmi, etta? joukkorahoitusprojektien tulisi keskittya? esittelema?a?n projekti seka? ihmiset projektin takana selkea?sti. Kolmesta tutkitusta projektista yhdessa?ka?a?n ei ollut suoria pyynto?ja? rahaan liittyen. On kuitenkin yleisesti tiedossa, etta? kaikki Kick- starterissa olevat projektit hakevat rahoitusta, ja ta?ma?n takia voidaan olettaa etta? suoria pyynto?ja? sijoittaa projektiin ei tarvita. Intohimon na?ytta?minen, tunteisiin vetoaminen ja yleiso?n inspiroiminen voivat kaikki vaikuttaa positiivisesti kampanjan lopputulokseen, mutta ta?rkeinta? on tehda? projektista ja sen tavoitteista helposti ymma?rretta?va?t.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.