School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13843
PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä
Author: Nordberg-Lainonen, Ada
Title: PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pk-yritykset; smes; luotto; credit; pankit; banks; rahoitusmarkkinat; financial markets; rahoitus; financing; kriisi; crisis
Pages: 96
Full text:
» hse_ethesis_13843.pdf pdf  size:2 MB (1162635)
Key terms: Finanssikriisi; Pk-yritys; Pk-yritysten rahoittaminen; Rahoitusmarkkinoiden sääntely
Abstract:
Tämä tutkimus selvittää vuonna 2007 Yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin vaikutuksia Suomessa toimiviin pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat maailmanlaajuisesti tärkein yritysmuoto talouden ylläpidossa sekä kasvussa (Euroopan komissio, 2013). Aikaisempien tutkimusten mukaan pk-yritykset ovat voimakkaasti riippuvaisia yritysten ulkopuolisesta rahoituksesta, koska pk-yritykset nähdään pääomasijoitusmarkkinoilla liian riskisinä kohteina (Akbar et al. 2013; Joeveer, 2013). Tästä johtuen pankki on yleisin pk-yrityksiä rahoittava taho, varsinkin Suomessa, joka on pankkiperusteinen maa (Kim et al., 2012). Pankkirahoituksen myöntäminen on tiukentunut finanssikriisin lisätessä pankkisääntelyä. Tämä heijastuu yrityksiin vaikeutuneena rahoituksen saantina. Finanssikriisi vaikuttaa voimakkaammin markkinoiden pienempiin toimijoihin sekä kapeamman liiketoiminta-alueen omaaviin pk-yrityksiin. Tästä johtuen talouden muutokset vaikuttavat pk-yrityksiin enemmän epävarmuuden kasvaessa ja kysynnän heikentyessä. Tiukentunut pankkisääntely ja pk-yrityksiin kohdistuva riskisyyden kasvu finanssikriisin aikana hankaloittavat rahoituksen saantia sekä lisää sen kustannuksia. Tästäkin huolimatta pk-yritykset tasoittavat finanssikriisin vaikutuksia, koska ne irtisanovat työntekijöitä suuryrityksiä vähemmän ja niiden määrä kasvaa myös vaikeina aikoina (Varum & Rocha, 2013; Hodorogel, 2011). Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa haastatellaan viittä suomalaista pk-yritystä, jotka ovat hakeneet rahoitusta tai tarvinneet rahoittajan joustamista liiketoiminnan aikana edellisen kolmen vuoden aikana. Lisäksi haastatellaan viittä Suomessa toimivaa pankkia sekä Finnvera Oyj:tä. Yrityksistä luodaan rahoittajan tarvitsema taloudellinen kokonaiskuva numeerisen tiedon ja haastatteluista saatujen tietojen pohjalta. Pankkien haastatteluista analysoidaan rahoitukseen myöntämiseen vaikuttavat seikat sekä lisääntyneen sääntelyn vaikutukset. Tutkimuksen tulokset osoittavat pk-yritysten tiedonannon sekä vakuuksien tärkeys myönteisen rahoituspäätöksen saannissa sekä asiakassuhteen ja kokonaisasiakkuuden tärkeys rahoituksen hinnan muodostumisessa. Sääntelyn vaikutus pankeissa näkyy ennen kaikkea riskiluokittelun tarkkuudessa. Tämä riskiluokittelu vaikuttaa pankin taseen riskitasoon rahoitusmarkkinoilla, jolloin se vaikuttaa pankkien väliseen otto- ja antolainaukseen ja sen hinnoitteluun.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.