Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13843
PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä
Tekijä: Nordberg-Lainonen, Ada
Otsikko: PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pk-yritykset; smes; luotto; credit; pankit; banks; rahoitusmarkkinat; financial markets; rahoitus; financing; kriisi; crisis
Sivumäärä: 96
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13843.pdf pdf  koko: 2 MB (1162635)
Avainsanat: Finanssikriisi; Pk-yritys; Pk-yritysten rahoittaminen; Rahoitusmarkkinoiden sääntely
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus selvittää vuonna 2007 Yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin vaikutuksia Suomessa toimiviin pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat maailmanlaajuisesti tärkein yritysmuoto talouden ylläpidossa sekä kasvussa (Euroopan komissio, 2013). Aikaisempien tutkimusten mukaan pk-yritykset ovat voimakkaasti riippuvaisia yritysten ulkopuolisesta rahoituksesta, koska pk-yritykset nähdään pääomasijoitusmarkkinoilla liian riskisinä kohteina (Akbar et al. 2013; Joeveer, 2013). Tästä johtuen pankki on yleisin pk-yrityksiä rahoittava taho, varsinkin Suomessa, joka on pankkiperusteinen maa (Kim et al., 2012). Pankkirahoituksen myöntäminen on tiukentunut finanssikriisin lisätessä pankkisääntelyä. Tämä heijastuu yrityksiin vaikeutuneena rahoituksen saantina. Finanssikriisi vaikuttaa voimakkaammin markkinoiden pienempiin toimijoihin sekä kapeamman liiketoiminta-alueen omaaviin pk-yrityksiin. Tästä johtuen talouden muutokset vaikuttavat pk-yrityksiin enemmän epävarmuuden kasvaessa ja kysynnän heikentyessä. Tiukentunut pankkisääntely ja pk-yrityksiin kohdistuva riskisyyden kasvu finanssikriisin aikana hankaloittavat rahoituksen saantia sekä lisää sen kustannuksia. Tästäkin huolimatta pk-yritykset tasoittavat finanssikriisin vaikutuksia, koska ne irtisanovat työntekijöitä suuryrityksiä vähemmän ja niiden määrä kasvaa myös vaikeina aikoina (Varum & Rocha, 2013; Hodorogel, 2011). Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa haastatellaan viittä suomalaista pk-yritystä, jotka ovat hakeneet rahoitusta tai tarvinneet rahoittajan joustamista liiketoiminnan aikana edellisen kolmen vuoden aikana. Lisäksi haastatellaan viittä Suomessa toimivaa pankkia sekä Finnvera Oyj:tä. Yrityksistä luodaan rahoittajan tarvitsema taloudellinen kokonaiskuva numeerisen tiedon ja haastatteluista saatujen tietojen pohjalta. Pankkien haastatteluista analysoidaan rahoitukseen myöntämiseen vaikuttavat seikat sekä lisääntyneen sääntelyn vaikutukset. Tutkimuksen tulokset osoittavat pk-yritysten tiedonannon sekä vakuuksien tärkeys myönteisen rahoituspäätöksen saannissa sekä asiakassuhteen ja kokonaisasiakkuuden tärkeys rahoituksen hinnan muodostumisessa. Sääntelyn vaikutus pankeissa näkyy ennen kaikkea riskiluokittelun tarkkuudessa. Tämä riskiluokittelu vaikuttaa pankin taseen riskitasoon rahoitusmarkkinoilla, jolloin se vaikuttaa pankkien väliseen otto- ja antolainaukseen ja sen hinnoitteluun.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.