School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2014
Thesis number: 13856
Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case Lidl
Author: Mäkinen, Niina
Title: Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case Lidl
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; mainonta; advertising; internet; internet; kustannukset; costs; tehokkuus; effectiveness; strategia; strategy; päivittäistavarat; consumer goods
Pages: 85
Key terms: kustannusjohtajuusstrategia, verkkomarkkinointi, markkinointiviestintä, päivittäistavarakauppa
Abstract:
Markkinointiviestintä on kehittynyt merkittävästi viime vuosien saatossa. Pääsyynä tähän ovat olleet etenkin uudet keksinnöt ja edistykset digitaalisten teknologioiden saralla. Kuluttaja tapaa yhä useammin uusia viestintäkanavia, joita käytetään limittäin perinteisempien viestintäkanavien kanssa. Toinen ajankohtainen aihe on päivittäistavarakauppojen suhteellisen uusi muoto: hard discounterit, jotka ovat erikoistuneet kustannusjohtajuusstrategiaan ja laajenevat aggressiivisesti.

Tässä tutkielmassa selvitetään vastauksia siihen, millä tavoin kuluttajat kokevat hard discounterien verkkomarkkinoinnin. Myös muita viestintäkanavia käydään lävitse, mutta pääpaino on digitaalisella markkinoinnilla.

Tutkielman teoria pohjautuu Porterin geneerisiin johtajuusstrategioihin sekä verkkomarkkinoinnin akateemiseen kirjallisuuteen. Myös empiiriset tutkimukset kustannusjohtajuudesta ja verkkomarkkinoinnista tarjoavat lisätukea tälle tutkielmalle. Tutkielmaa varten suoritettiin empiirinen analyysi. Analyysia varten haastateltiin joukko kuluttajia, jotka olivat ensin läpäisseet esihaastattelun.

Tulosten mukaan kustannustehokkaat päivittäistavarakaupat eivät hyödynnä digitaalisten viestintäkanavien täyttä potentiaalia, vaikka tämä on kustannustehokkain kanava. Toisaalta tulokset osoittavat, että massamarkkinointi sosiaalisessa mediassa ärsyttää kuluttajia, minkä vuoksi massamarkkinoinnilla saattaa olla epäsuotuisia vaikutuksia. Vastoin aikaisempia löydöksiä sähköpostimarkkinointia ei koettu myönteisenä tai asiakasuskollisuutta kasvattavana. Tärkeä löydös oli myös, että kuluttajat edelleen pitävät painettua mediaa muita markkinointikanavia parempana.

Tämän tutkielman löydökset osoittavat, että kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan tulisi uudelleen arvioida digitaalisten markkinointikanavien valjastaminen sekä tehostaa digitaalisten markkinointikanavien hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Aiheista jatkotutkimuksille käydään myös keskustelua.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.