School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13863
Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu lakisääteisessä tarkastuksessa - Kyselytutkimus tilintarkastajille, yritysjohdolle ja sijoittajille
Author: Ristevirta, Joni
Title: Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu lakisääteisessä tarkastuksessa - Kyselytutkimus tilintarkastajille, yritysjohdolle ja sijoittajille
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: tilintarkastus; auditing; vastuu; responsibility; työ; work; vahingonkorvaus; indemnity
Pages: 87
Key terms: tilintarkastus; vahingonkorvausvastuu; informaation epäsymmetria; delikti; kyselytutkimus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tilintarkastajien, yritysjohtajien ja sijoittajien mielipiteet eroavat koskien tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta. Tarkastelun pääasiallisena kohteena olivat vahingonkorvausvastuun kohde, alue sekä muodostuminen. Lisäksi teoreettisen osan tarkoituksena oli kuvailla tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta lakisääteisten tilintarkastusten osalta.

Tutkimus toteutettiin kyselymenetelmällä internetissä keväällä 2014. Kohderyhmään kuului auktorisoituja tilintarkastajia, yritysjohtajia sekä sijoittajia. Vastauksia saatiin yhteensä 272 kappaletta ja vastausaste oli noin 20 %. Mielipide-erojen testauksessa käytettiin ei-parametrisiä testejä. Tuloksia analysoitiin keskilukujen, -hajontojen ja tilastollisen merkitsevyyden pohjalta.

Tutkimuksen tulosten perusteella sijoittajien näkemykset erosivat voimakkaasti verrattuna tilintarkastajiin ja yritysjohtajiin koskien tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta. Sijoittajien mielestä tilintarkastajan pitäisi olla vastuussa olennaisilta osin vero-oikeudellisista virheistä sekä väärinkäytöksistä ja talousrikoksista. Myös tilintarkastajan korvausvastuun kohdejoukko olisi sijoittajien näkemysten mukaan laajempi sisältäen esimerkiksi lainanantajat. Ainoat vastuun kohteet, joita kaikki vastaajaryhmät kannattivat, olivat tarkastuskohde ja osakkeenomistajat. Toisaalta yhdenkään vastaajaryhmän mielestä tilintarkastajan ei pitäisi olla vastuussa tuleville sijoittajille, joten vastaajien näkemykset kohdejoukosta olivat melko lähellä Isossa-Britanniassa noudatettavaa Caparo-tapauksen tulkintaa. Lisäksi vastaajat luottivat hyvän tilintarkastustavan noudattamisen vapauttavan tilintarkastajan mahdollisista korvausvastuista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.