Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13863
Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu lakisääteisessä tarkastuksessa - Kyselytutkimus tilintarkastajille, yritysjohdolle ja sijoittajille
Tekijä: Ristevirta, Joni
Otsikko: Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu lakisääteisessä tarkastuksessa - Kyselytutkimus tilintarkastajille, yritysjohdolle ja sijoittajille
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: tilintarkastus; auditing; vastuu; responsibility; työ; work; vahingonkorvaus; indemnity
Sivumäärä: 87
Avainsanat: tilintarkastus; vahingonkorvausvastuu; informaation epäsymmetria; delikti; kyselytutkimus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tilintarkastajien, yritysjohtajien ja sijoittajien mielipiteet eroavat koskien tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta. Tarkastelun pääasiallisena kohteena olivat vahingonkorvausvastuun kohde, alue sekä muodostuminen. Lisäksi teoreettisen osan tarkoituksena oli kuvailla tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta lakisääteisten tilintarkastusten osalta.

Tutkimus toteutettiin kyselymenetelmällä internetissä keväällä 2014. Kohderyhmään kuului auktorisoituja tilintarkastajia, yritysjohtajia sekä sijoittajia. Vastauksia saatiin yhteensä 272 kappaletta ja vastausaste oli noin 20 %. Mielipide-erojen testauksessa käytettiin ei-parametrisiä testejä. Tuloksia analysoitiin keskilukujen, -hajontojen ja tilastollisen merkitsevyyden pohjalta.

Tutkimuksen tulosten perusteella sijoittajien näkemykset erosivat voimakkaasti verrattuna tilintarkastajiin ja yritysjohtajiin koskien tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta. Sijoittajien mielestä tilintarkastajan pitäisi olla vastuussa olennaisilta osin vero-oikeudellisista virheistä sekä väärinkäytöksistä ja talousrikoksista. Myös tilintarkastajan korvausvastuun kohdejoukko olisi sijoittajien näkemysten mukaan laajempi sisältäen esimerkiksi lainanantajat. Ainoat vastuun kohteet, joita kaikki vastaajaryhmät kannattivat, olivat tarkastuskohde ja osakkeenomistajat. Toisaalta yhdenkään vastaajaryhmän mielestä tilintarkastajan ei pitäisi olla vastuussa tuleville sijoittajille, joten vastaajien näkemykset kohdejoukosta olivat melko lähellä Isossa-Britanniassa noudatettavaa Caparo-tapauksen tulkintaa. Lisäksi vastaajat luottivat hyvän tilintarkastustavan noudattamisen vapauttavan tilintarkastajan mahdollisista korvausvastuista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.