School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13874
Reporting of Basel Capital Adequacy Ratios and market values of Nordic financial institutions
Author: Liestalo, Juha
Title: Reporting of Basel Capital Adequacy Ratios and market values of Nordic financial institutions
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pankit; banks; rahalaitokset; financial institutions; valvonta; control; riskienhallinta; risk management
Pages: 66
Key terms: banks' risk-regulation, capital adequacy, Basel II, Basel III
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ovatko Pohjoismaisten pankkien Basel pääomavaatimukset relevanttia informaatiota sijoittajille ja vaikuttavatko tulevat tiukentuneet Basel III pääomavaatimukset negatiivisesti pankkien markkina-arvoon. Keskeinen osa Basel sääntelyä perustuu siihen oletukseen, että Pilari 3 mukaiset raportoidut riskiraportit ovat relevantteja loppukäyttäjille.

Tutkielman empiirinen osa on toteutettu regressioanalyysinä käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää. Havainnot ovat vuosilta 2010 - 2013. Tutkielman antina tutkimukselle on se, että se on tietääkseni ensimmäinen tutkimus jossa verrataan sekä Tier 1 että Total Capital suhdelukujen ja riskipainotettujen saatavien suhdetta markkina-arvoon.

Tutkielman tulokset osoittavat, että vaikka tilastollista yhteyttä markkina-arvon ja kaikkien kolmen mittarin välillä ei löydykään vaikuttaisi niiden välillä kuitenkin oleva negatiivinen yhteys. Sama pätee tuleviin Basel III mukaisiin kiristyneisiin pääomavaatimuksiin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.