School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13877
Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa
Author: Castrén, Hilla
Title: Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; arviointi; evaluation; pankit; banks; Yhdysvallat; United States
Pages: 77
Full text:
» hse_ethesis_13877.pdf pdf  size:761 KB (779182)
Key terms: liikearvo; arvonalentumistestaus; SFAS 141; SFAS 142; pankit
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko yhdysvaltalaiset pankit kirjanneet liikearvoaan kuluksi oikea-aikaisesti. Lisäksi tavoitteena on täydentää aikaisempaa liikearvoon liittyvää tutkimusta pankkitoimialan osalta, sillä se on aikaisemmassa tutkimuksessa rajattu pois aineistosta poikkeavan liiketoimintamallin ja sääntelyn takia. Teoriaosuudessa käsitellään liikearvon muodostuminen ja sen arvonalentumistestaus US GAAP-standardien mukaisesti. Lisäksi tutkielmassa esitellään yleisesti pankkitoimialaa ja sen kehitystä viimeisen 30 vuoden aikana. Tutkielmassa esitellään myös aikaisempia tutkimustuloksia aiheeseen liittyen.

Empiriaosuudessa tutkitaan yhdysvaltalaisten pankkien tekemien liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuutta tarkastelemalla osakemarkkinoiden reaktiota liikearvon arvonalentumiskirjauksiin markkinakorjattujen osaketuottojen kautta kirjausvuonna ja sitä edeltävinä vuosina. Lisäksi tarkastellaan pankin koon ja finanssikriisin vaikutusta liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuuteen. Empiirisen osan tutkimusaineisto koostuu yhdysvaltalaisista pankeista. Pankkeja koskevat taloudelliset tiedot on kerätty Compustat Banktietokannasta,ja pankkien osaketuotot on kerätty CRSP-tietokannasta. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2006-2012. Lopullinen otoskoko sisältää 213 havaintoa. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista pienimmän neliösumman regressiomallia.

Tutkimustulosten mukaan ne yhdysvaltalaiset pankit, jotka ovat kirjanneet liikearvonsa tutkimusajanjaksona kuluksi, ovat tehneet sen markkinoiden näkemyksen mukaan oikea-aikaisesti. Lisäksi pankin koon ja finanssikriisin havaittiin vaikuttavan liikearvon oikea-aikaiseen kuluksi kirjaamiseen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.