Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13877
Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa
Tekijä: Castrén, Hilla
Otsikko: Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; arviointi; evaluation; pankit; banks; Yhdysvallat; United States
Sivumäärä: 77
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13877.pdf pdf  koko: 761 KB (779182)
Avainsanat: liikearvo; arvonalentumistestaus; SFAS 141; SFAS 142; pankit
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko yhdysvaltalaiset pankit kirjanneet liikearvoaan kuluksi oikea-aikaisesti. Lisäksi tavoitteena on täydentää aikaisempaa liikearvoon liittyvää tutkimusta pankkitoimialan osalta, sillä se on aikaisemmassa tutkimuksessa rajattu pois aineistosta poikkeavan liiketoimintamallin ja sääntelyn takia. Teoriaosuudessa käsitellään liikearvon muodostuminen ja sen arvonalentumistestaus US GAAP-standardien mukaisesti. Lisäksi tutkielmassa esitellään yleisesti pankkitoimialaa ja sen kehitystä viimeisen 30 vuoden aikana. Tutkielmassa esitellään myös aikaisempia tutkimustuloksia aiheeseen liittyen.

Empiriaosuudessa tutkitaan yhdysvaltalaisten pankkien tekemien liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuutta tarkastelemalla osakemarkkinoiden reaktiota liikearvon arvonalentumiskirjauksiin markkinakorjattujen osaketuottojen kautta kirjausvuonna ja sitä edeltävinä vuosina. Lisäksi tarkastellaan pankin koon ja finanssikriisin vaikutusta liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuuteen. Empiirisen osan tutkimusaineisto koostuu yhdysvaltalaisista pankeista. Pankkeja koskevat taloudelliset tiedot on kerätty Compustat Banktietokannasta,ja pankkien osaketuotot on kerätty CRSP-tietokannasta. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2006-2012. Lopullinen otoskoko sisältää 213 havaintoa. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista pienimmän neliösumman regressiomallia.

Tutkimustulosten mukaan ne yhdysvaltalaiset pankit, jotka ovat kirjanneet liikearvonsa tutkimusajanjaksona kuluksi, ovat tehneet sen markkinoiden näkemyksen mukaan oikea-aikaisesti. Lisäksi pankin koon ja finanssikriisin havaittiin vaikuttavan liikearvon oikea-aikaiseen kuluksi kirjaamiseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.