School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13887
Taantuman vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 2005-2013 - Tupakka- ja alkoholijuomateollisuus vs. virvoitusjuoma-, ruoka- ja autoteollisuus
Author: Hirvinen, Jere
Title: Taantuman vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 2005-2013 - Tupakka- ja alkoholijuomateollisuus vs. virvoitusjuoma-, ruoka- ja autoteollisuus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; talouskriisi; economic crisis; taloudellinen kehitys; industrial development; suhdanteet; business cycles; taantuma; recession; toimialat; business branches; muutos; change; kannattavuus; profitability; tilinpäätös; balances of books; tunnusluvut; financial ratios
Pages: 105
Key terms: talouskriisi, taantuma, suhdannevaihtelut, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi,kannattavuus, tupakkateollisuus, juomateollisuus, ruokateollisuus, autoteollisuus
Abstract:
Tutkielman tarkoitus oli analysoida vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen talouskriisin vaikutuksiayritysten taloudelliseen suoriutumiseen. Tutkittava yritysjoukko muodostui Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa julkisesti listatuista yrityksistä, joiden päätoimiala oli tupakka-, alkoholijuoma-,virvoitusjuoma-, auto- ja ruokateollisuus. Tutkimusvuodet olivat 2005-2013. Tutkielmassavertailtiin yksisuuntaista varianssianalyysiä käyttäen kuinka eri toimialat pärjäsivät taloudellisestitaantumassa, verrattuna sekä taantumaa edeltäneisiin että taantuman jälkeisiin vuosiin.Samanaikaisesti analysoitiin miten toimialat suoriutuivat toisiinsa verrattuna. Tutkielmassa yritystensuoriutumista arviotiin tilinpäätöksistä lasketuilla tunnusluvuilla: kokonaispääoman tuottoprosentin,käyttökateprosentin, liikevaihdon kasvuprosentin, omavaraisuusasteen ja currentration perusteella. Aiemmat osakemarkkinoita analysoineet tutkimukset ovat osoittaneet tupakkajaalkoholijuomayritysten osakkeiden tuottaneen selvästi paremmin kuin markkinat keskimäärin.Sen vuoksi tutkielmassa oletettiin kyseisten toimialojen menestyneen myös taloudellisesti hyvintutkimusvuosina. Osakekurssimenestyksestä huolimatta yhtiötä hyljeksitään usein sijoituspäätöksissäeettisyyteen vedoten.

Taantuma ei vaikuttanut yritysten sisäisessä vertailussa käyttökateprosenttiin, current ratioon taiomavaraisuusasteeseen tilastollisesti merkitsevällä tavalla millään toimialalla. Taantuma vaikuttikuitenkin toimialojen sisällä yritysten kokonaispääoman tuotolla mitattuun kannattavuuteen sekäliikevaihdon kasvuun. Taantuma näkyi kaikilla aloilla selkeimmin liikevaihdon supistumisena tupakkayhtiöitälukuun ottamatta. Auto-, ruoka- ja alkoholijuomayhtiöiden kohdalla myös kannattavuusheikkeni taantumassa. Toimialojen kokemia muutoksia toisiinsa vertailtaessa current ratiossaja kokonaispääoman tuotossa ei ollut lainkaan tilastollisesti merkitseviä eroja. Autoyhtiötolivat kuitenkin kaikista suhdanneherkimpiä kun mittarina käytettiin kolmea muuta tunnuslukua.Vähiten taantuma vaikutti tupakkayhtiöihin.

Tupakkayhtiöiden kannattavuus oli toimialoista selkeästi korkein. Auto- ja ruokayhtiöt olivat vähitenkannattavia. Tupakkayhtiöiden osakekurssien taustalla näyttäisi siis olevan tilinpäätösinformaatioonperustuvaa menestystä, eikä niiden hyljeksintää sijoituspäätöksissä voi pitää taloudellisestiperusteltuna. Alkoholijuoma-alalla taas tilinpäätöstunnusluvut reagoivat suhdanteisiin voimakkaasti:yhtiöiden kasvu ja kannattavuus vaihtelivat tutkimusvuosina paljon.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.