Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13887
Taantuman vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 2005-2013 - Tupakka- ja alkoholijuomateollisuus vs. virvoitusjuoma-, ruoka- ja autoteollisuus
Tekijä: Hirvinen, Jere
Otsikko: Taantuman vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 2005-2013 - Tupakka- ja alkoholijuomateollisuus vs. virvoitusjuoma-, ruoka- ja autoteollisuus
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; talouskriisi; economic crisis; taloudellinen kehitys; industrial development; suhdanteet; business cycles; taantuma; recession; toimialat; business branches; muutos; change; kannattavuus; profitability; tilinpäätös; balances of books; tunnusluvut; financial ratios
Sivumäärä: 105
Avainsanat: talouskriisi, taantuma, suhdannevaihtelut, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi,kannattavuus, tupakkateollisuus, juomateollisuus, ruokateollisuus, autoteollisuus
Tiivistelmä:
Tutkielman tarkoitus oli analysoida vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen talouskriisin vaikutuksiayritysten taloudelliseen suoriutumiseen. Tutkittava yritysjoukko muodostui Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa julkisesti listatuista yrityksistä, joiden päätoimiala oli tupakka-, alkoholijuoma-,virvoitusjuoma-, auto- ja ruokateollisuus. Tutkimusvuodet olivat 2005-2013. Tutkielmassavertailtiin yksisuuntaista varianssianalyysiä käyttäen kuinka eri toimialat pärjäsivät taloudellisestitaantumassa, verrattuna sekä taantumaa edeltäneisiin että taantuman jälkeisiin vuosiin.Samanaikaisesti analysoitiin miten toimialat suoriutuivat toisiinsa verrattuna. Tutkielmassa yritystensuoriutumista arviotiin tilinpäätöksistä lasketuilla tunnusluvuilla: kokonaispääoman tuottoprosentin,käyttökateprosentin, liikevaihdon kasvuprosentin, omavaraisuusasteen ja currentration perusteella. Aiemmat osakemarkkinoita analysoineet tutkimukset ovat osoittaneet tupakkajaalkoholijuomayritysten osakkeiden tuottaneen selvästi paremmin kuin markkinat keskimäärin.Sen vuoksi tutkielmassa oletettiin kyseisten toimialojen menestyneen myös taloudellisesti hyvintutkimusvuosina. Osakekurssimenestyksestä huolimatta yhtiötä hyljeksitään usein sijoituspäätöksissäeettisyyteen vedoten.

Taantuma ei vaikuttanut yritysten sisäisessä vertailussa käyttökateprosenttiin, current ratioon taiomavaraisuusasteeseen tilastollisesti merkitsevällä tavalla millään toimialalla. Taantuma vaikuttikuitenkin toimialojen sisällä yritysten kokonaispääoman tuotolla mitattuun kannattavuuteen sekäliikevaihdon kasvuun. Taantuma näkyi kaikilla aloilla selkeimmin liikevaihdon supistumisena tupakkayhtiöitälukuun ottamatta. Auto-, ruoka- ja alkoholijuomayhtiöiden kohdalla myös kannattavuusheikkeni taantumassa. Toimialojen kokemia muutoksia toisiinsa vertailtaessa current ratiossaja kokonaispääoman tuotossa ei ollut lainkaan tilastollisesti merkitseviä eroja. Autoyhtiötolivat kuitenkin kaikista suhdanneherkimpiä kun mittarina käytettiin kolmea muuta tunnuslukua.Vähiten taantuma vaikutti tupakkayhtiöihin.

Tupakkayhtiöiden kannattavuus oli toimialoista selkeästi korkein. Auto- ja ruokayhtiöt olivat vähitenkannattavia. Tupakkayhtiöiden osakekurssien taustalla näyttäisi siis olevan tilinpäätösinformaatioonperustuvaa menestystä, eikä niiden hyljeksintää sijoituspäätöksissä voi pitää taloudellisestiperusteltuna. Alkoholijuoma-alalla taas tilinpäätöstunnusluvut reagoivat suhdanteisiin voimakkaasti:yhtiöiden kasvu ja kannattavuus vaihtelivat tutkimusvuosina paljon.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.