School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2015
Thesis number: 13977
Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.
Author: Kultamaa, Antti
Title: Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; urheilu; sports; liikunta; physical exercise; psykologia; psychology; tiimit; teams; identiteetti; identity
Pages: 93
Key terms: salibandy; identiteetti; minuus; kokemukset; kehollisuus; urheilu; joukkue
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tässä tutkielmassa tutkitaan sitä, mitkä salibandyn resurssit eli osa-alueet ovat merkityksellisiä pelaajien identiteetin rakentumisessa. Kehollisuuteen, kokemuksiin ja identiteettiin liittyvää kirjallisuutta hyödyntäen pyritään luomaan ymmärrystä identiteetin rakentumisen prosessista ja peilata saatuja tuloksia kirjallisuuteen.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu yhdeksästä kokeneesta salibandynpelaajasta. Haastattelut analysoidaan diskurssianalyyttisesti ja löydettyjä teemoja sekä yksittäisiä havaintoja peilataan olemassa olevaan kirjallisuuteen.

TULOKSET:

Ilmeni, että salibandy vaikutti pelaajien identiteettiin suoranaisesti paremmuuden tunteen ja tietynlaisen minuuskäsityksen muodostumisessa sekä toimi myös monille enemmän tai vähemmän tärkeänä osana elämää. Lisäksi kokemukset rakentavat osaltaan minuutta. Kokemuksissa korostuivat äärikokemukset, hyvyyden tai huonouden kokemukset, flow-kokemukset ja haasteiden merkitys pelaajille. Myös joukkue oli tärkeä osa identiteetin rakentumista osana pelaajan elämää ja yhteenkuulumisen kokemuksen takia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.