School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 14035
Sijoituspalveluiden arvonlisäverotus
Author: Virrankari, Saara
Title: Sijoituspalveluiden arvonlisäverotus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; arvonlisävero; value added tax; toimialat; business branches; palvelut; service; rahoitusmarkkinat; financial markets; sijoitukset; investments
Pages: 88
Key terms: yritysjuridiikka; business law; arvonlisävero; value added tax; sijoituspalvelut; investment services; rahoituspalveluiden arvonlisäverotus; value added taxation of financial services
Abstract:
Tavoite:

Tämän tutkimuksen tavoitteena on sijoituspalveluiden arvonlisäverokohtelun selvittäminen. Tutkimuksessa pyritään määrittämään ne tulkinnalliset tilanteet, joita rajanveto verosta vapautettujen rahoituspalveluiden ja verollisten palveluiden välillä sijoituspalveluiden kohdalla aiheuttaa. Tavoitteena on selvittää keskeisimpien sijoituspalveluiden arvonlisäverokohtelu sekä määrittää ne tulkintavat ja työkalut, joilla sijoituspalveluiden arvonlisäverotuksen tulkinnallisia tilanteita tulisi arvioida.

Lähdeaineisto:

Tutkimuksen keskeisin lähdeaineisto on rahoituspalveluiden arvonlisäverotusta käsittelevä runsas oikeuskäytäntö. Myös sijoituspalveluita koskevaa oikeuskäytäntöä on kertynyt runsaasti, mikä itsessään kertoo alan arvonlisäverotuksen tulkinnanvaraisuudesta. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuilla, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä ja keskusverolautakunnan ratkaisuilla on hyvin merkittävä vaikutus sijoituspalveluiden arvonlisäverotuksessa. Erityisesti unionin tuomioistuimen ratkaisujen vaikutus korostuu, sillä Euroopan unionin alueella arvonlisäverotus perustuu eurooppaoikeuteen ja direktiiviin yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (2006/112/EY), jota kansalliset arvonlisäverolait toteuttavat. Myös oikeuskirjallisuus, viranomaisohjeet, lainvalmisteluaineisto ja oikeustieteelliset julkaisut ovat tutkimuksen keskeistä materiaalia.

Tulokset:

Sijoituspalvelut ovat usein useista eri palveluista koostuvia palvelukokonaisuuksia, jolloin tulee harkittavaksi joko liittymisperiaatteen tai jakamisperiaatteen soveltaminen arvonlisäverokohtelua määritettäessä. Pohjimmiltaan sijoituspalveluiden arvonlisäverotus perustuu verottoman arvopaperikaupan keskeisyyden arviointiin suhteessa koko palvelukokonaisuuteen ja sen määrittämiseen, kohdellaanko koko palvelukokonaisuutta pääsuoritteen arvonlisäverotuksen mukaisesti liittymisperiaatetta noudattaen. Arviointi perustuu palvelun luonteen arviointiin eli siihen, mikä toiminnan tarkoitus todellisuudessa on. Mikäli jokin palvelu katsotaan pääsuoritteen kannalta välttämättömäksi ja alisteiseksi, jää se sivusuoritteeksi, jonka arvonlisäverotus määräytyy pääsuoritteen verokohtelun mukaisesti. Eri sijoituspalveluiden arvonlisäverotus ratkeaa melko pitkälti tämän arvioinnin avulla tapauskohtaisesti. Toinen merkittävä peruste sijoituspalvelun kohtelemiselle arvonlisäverosta vapautettuna rahoituspalveluna on liityntä sijoitusrahastotoimintaan. Myös sellaiset toimet, kuten arvopapereiden hallinnointi ja säilytys, jotka itsestään arvioituina olisivat verollisia pal-veluita, saattavat olla osa verotonta rahoituspalvelua, mikäli ne liittyvät sijoitusrahastotoimintaan.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.