School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | MSc program in Management and International Business | 2015
Thesis number: 14090
Naisjohtajuuden monet kasvot - Median muovaamia diskursseja naisjohtajuudesta
Author: Hakala, Sanna
Title: Naisjohtajuuden monet kasvot - Median muovaamia diskursseja naisjohtajuudesta
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: MSc program in Management and International Business
Index terms: johtaminen; management; johtajat; managers; naiset; women; sukupuoli; gender; asenteet; attitudes; media; media; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 70
Key terms: naisjohtajuus,; sukupuoli,; media,; diskurssianalyysi,; johtaminen
Abstract:
Tutkimuksen tausta ja tavoite:

Tutkimus käsittelee naisjohtajuuden asemaa Suomen mediassa. Erityisesti se keskittyy tarkastelemaan sitä, millaisia diskursseja naisjohtajuudesta mediassa tuotetaan sekä sitä, millaisia merkityksiä naisjohtajuudelle mediassa rakennetaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille ja päivittää näitä mediassa tuotettuja diskursseja, jotka osaltaan osallistuvat todellisuuden rakentamiseen ja sitä kautta vaikuttavat asenteisiin naisjohtajuutta kohtaan. Tutkimusraportin aluksi kerron naisjohtajien tilanteesta Suomessa, sekä erittelen nais- ja miesjohtajuuden taustoja ja sukupuolen määrityksiä. Lisäksi luon katsauksen keskusteluun, joka käsittelee median roolia vallan käyttäjänä.

Tutkimuksen toteutustapa:

Tutkimuksen toteutustapana käytän diskurssianalyysiä, joka perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Diskurssianalyysissä tarkastelun kohteena on kielen käyttö sosiaalisena toimintana ja se, miten asioille luodaan merkityksiä kielen kautta. Tutkimusaineistoni koostuu yhteensä 40 naisjohtajuutta käsittelevästä artikkelista, jotka on poimittu kolmesta suositusta talousalan lehdestä; Fakta, Talouselämä ja Taloussanomat. Artikkelit ovat ilmestyneet vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tuloksia ovat naisjohtajuuden diskurssit, jotka analyysin kautta hahmottuivat artikkeleista. Tarkastelin myös sitä, millaisia merkityksiä nämä diskurssit naisjohtajuudesta rakentavat. Diskursseja löytyi yhteensä neljä kappaletta. Nimesin ne ihannejohtajan ominaisuudet -, muutoksen tuoja-, vaatimaton menestyjä-, sekä tukea tarvitseva uhri - diskursseiksi. Analyysin kautta tuon esille myös sitä, kuinka löytämäni diskurssit ilmenevät teksteissä oman tulkintani mukaan, sekä kuinka ne kytkeytyvät aikaisempaan kirjallisuuteen aiheesta. Tuloksista käy ilmi se, kuinka stereotyyppinen sukupuolinen johtajuuden jaottelu on arkipäivää mediassa. Sukupuolet nähdään usein toistensa vastakohtina ja yleistykset ovat tavallisia. Naisjohtajuudesta rakennetaan mediassa hyvin moniulotteista ja jopa ristiriitaista kuvaa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.