School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2015
Thesis number: 14140
Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida?
Author: Ora, Tommi
Title: Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida?
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; yhteisöt; communities; instituutiot; institutions; brandit; brands
Pages: 100
Full text:
» hse_ethesis_14140.pdf pdf  size:824 KB (843591)
Key terms: Aalto University; Aalto-yliopisto; associations; yhdistykset; brand; brändi; communities; yhteisöt; consumer behaviour; kuluttajan käyttäytyminen; ekonomi; markkinointi; marketing; markkinointimix; marketing mix; suosittelu; word of mouth; tarinankerronta; storytelling
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tämän tutkielman tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä ammatillisten yhteisöjen markkinoinnista. Ammatillisia yhteisöjä oli syytä tarkastella akateemisesta näkökulmasta, sillä yleisestikään ammatillisia yhteisöjä ei ollut tutkittu kovin laajasti. Etenkin ammatillisiin yhteisöihin perehtyminen kaupallisesta näkökulmasta oli jäänyt vähälle huomiolle aiemmin.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkielmassa hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa yhteisöistä. Ammatillisista yhteisöistä ei löytynyt kattavasti tutkimustietoa entuudestaan, mutta varsinkin brändiyhteisöissä esiintyi teorian perusteella samankaltaisuuksia ammatillisiin yhteisöihin nähden. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin 21 henkilöä ryhmäkeskustelumenetelmällä.

TULOKSET:

Tulokset osoittivat, että ammatillisen yhteisön markkinoinnissa on tärkeintä korostaa yhteisön tuottamaa lisäarvoa yksilölle. Tämä lisäarvo jakautuu etenkin sosiaaliseen lisäarvoon, sisällön tuomaan lisäarvoon, sekä statuksen ja vaikuttavuuden kasvun lisäarvoon. Markkinointi toimii ainoastaan apuvälineenä lisäarvoa tuottavien hyötyjen esilletuomiseen. Näin ollen, onnistunutkaan markkinointi ei yksinään riitä yhteisöön kuulumisen perustaksi mikäli yksilön kokema lisäarvo jää silti vähäiseksi.

AVAINSANAT

Ammatillinen yhteisö, brändiyhteisö, jaettu tietoisuus, yhteisöllisyys
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.