School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14175
Tulevaisuuden ennusteiden objektiivisuus maailmantalouden muutoksessa - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuuden näkymät vuosille 2007 - 2010
Author: Lehmussaari, Jukka
Title: Tulevaisuuden ennusteiden objektiivisuus maailmantalouden muutoksessa - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuuden näkymät vuosille 2007 - 2010
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; ennusteet; forecasts; talousnäkymät; economic outlook; raportit; reports; vuosikertomukset; annual reports
Pages: 102
Key terms: argumentaatio; ennustaminen; toimintakertomus; tulevaisuuden näkymät
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintakertomuksissaan julkistamien tulevaisuuden näkymien objektiivisuutta maailmantalouden laajamittaisessa muutoksessa. Tutkielma keskittyy selvittämään havaitaanko yhtiöiden tulevaisuudestaan antamissa ennusteissa odottamattomia muutoksia kun epävarmuus maailmantalouden kehitystä kohtaan kasvaa ja voidaanko yhtiöiden ennustamiskäytäntöjä tarkastelemalla luoda käsitys ennusteen laadukkuudesta.

Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästäkymmenestä OMX Helsingin pörssissä noteeratusta suomalaisesta yhtiöstä ja niiden toimintakertomuksissa julkistetuista tulevaisuuden näkymistä. Tulevaisuuden näkymät on kerätty vuosien 2006 - 2009 toimintakertomuksista, joita näin ollen valikoitui tutkimusaineistoon yhteensä 360 kappaletta. Ennusteet koskevat vuosia 2007 - 2010. Tulevaisuuden näkymien paikkansapitävyyden selvittämiseksi yhtiöiden tilinpäätöstiedot vuosilta 2006 - 2010 on haettu Bureau Van DIJK:n Orbis -tietokannasta.

Yhtiöiden tulevaisuuden näkymistä on kerätty vertailua varten tiedot niiden sanamääräisestä laajuudesta, argumentaation vahvuudesta, luonteesta (positiivinen, neutraali tai negatiivinen) sekä kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta esittämistavasta. Tulevaisuuden näkymissä annettuja ennusteita on verrattu myöhemmin toteutuneeseen ennusteiden paikkansapitävyyden selvittämiseksi. Tulevaisuuden näkymien perusteluiden vahvuutta on analysoitu käyttäen Stephen E. Toulminin (2003) argumentaatiomallia. Ennusteiden laajuuden yhteyttä vuoteen, argumentaation vahvuuteen, ennusteen paikkansapitävyyteen, yhtiön kokoon ja toimialasektoriin on arvioitu regressioanalyysien avulla. Regressioanalyysilla on myös selvitetty ennusteiden paikkansapitävyyden yhteyttä ennusteiden argumentaation vahvuuteen sekä toimialasektoreihin joilla yhtiöt toimivat.

Tutkielman tuloksien perusteella OMX Helsingin pörssissä noteerattujen suomalaisten yhtiöiden toimintakertomuksissa julkistetut tulevaisuuden näkymät ovat kyseisellä ajanjaksolla pääsääntöisesti asianmukaisia ja objektiivisesti luotuja. Ennusteiden laajuuden havaittiin olevan positiivisesti yhteydessä ennusteen tueksi esitetyn argumentaation vahvuuden ja yhtiön koon kanssa. Toimialasektoreiden välillä havaittiin eroja ennusteiden laajuudessa ja paikkansapitävyydessä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että toimialasektoreiden sisällä on omia käytäntöjä ennustamisessa ja yhtiöt saattavat myötäillä toistensa näkemyksiä tulevaisuudesta. Vaikka tutkielman tulokset eivät anna aihetta epäillä ennusteiden objektiivisuutta, havaitut viitteet toimialasektoreiden sisäisistä ennustamiskäytännöistä paljastavat, että ennusteet eivät ole täysin itsenäisesti luotuja. Ennusteiden itsenäisyyden heikentyminen kasvattaa subjektiivisia näkemyksiä sisältävien ennusteiden esiintymisriskiä ja laskee ennusteiden luotettavuutta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.