School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 14200
Kasvuyrittäjyyden jäljillä - Diskurssianalyysi kasvuyrittäjyyden rakentumisesta blogiteksteissä
Author: Karjula, Laura
Title: Kasvuyrittäjyyden jäljillä - Diskurssianalyysi kasvuyrittäjyyden rakentumisesta blogiteksteissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; yrittäjyys; entrepreneurship; yritykset; companies; kasvu; growth; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 63
Full text:
» hse_ethesis_14200.pdf pdf  size:788 KB (806206)
Key terms: kasvuyrittäjyys; blogi; diskurssi; diskurssianalyysi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kasvuyrittäjät itse puhuvat kasvuyrittäjyydestä ja millaisia merkityksiä he kasvuyrittäjyydelle antavat. Vastaan tutkimusongelmaani kahden tutkimuskysymyksen avulla: millaisilla diskursseilla kasvuyrittäjyydestä puhutaan ja millaisia merkityksiä kasvuyrittäjyydelle näissä diskursseissa annetaan. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu olemassa olevaan akateemiseen tutkimukseen kasvuyrittäjyydestä ja blogeista. Lisäksi teoreettiseen viitekehykseeni kuuluu myös diskurssianalyysi.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Tutkimukseni on laadullinen ja se perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Analysoin aineistoani diskurssianalyysin keinoin. Aineistoni koostuu yhdeksästä kasvuyrittäjyysverkosto Boardman2020:n yhteisöblogissa julkaistusta blogitekstistä. Tekstien kirjoittajat ovat kasvuyrittäjiä. Analyysivaiheessa tunnistin teksteistä kolme keskeistä diskurssia ja pohdin, millaisia merkityksiä kasvuyrittäjyydelle näissä diskursseissa annetaan.

TUTKIMUKSEN TULOKSET:

Analyysini pohjalta tunnistin aineistostani kolme keskeistä diskurssia. Jumalattoman kovaa työtä -diskurssissa kasvuyrittäjyys näyttäytyy vaikeana ja haastavana työnä. Haastavuus kuvataan ulkoapäin kumpuavaksi ja sen asema rakentuu vaihtoehdottomaksi. Diskurssin asema on hegemoninen, sillä se esiintyy myös kahden muun diskurssin yhteydessä ja se kuvataan väistämättömänä. Intohimon kulttuuri -diskurssissa kasvuyrittäjyys kuvataan kutsumuksena. Syvä intohimoa kuitenkin käytetään oikeuttamaan jumalattoman kovaa työtä -diskurssi. Sankarijohtaja-diskurssissa kasvuyrittäjät esittävät itsensä suurina johtajina, jotka kuuluvat kasvuyrittäjien eliittijoukkoon. Diskurssi saa vahvasti tukea jumalattoman kovaa työtä -diskurssista, joka legitimoi sankarijohtaja -diskurssin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.