School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14314
Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihin
Author: Husman, Hannu
Title: Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihin
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; listautuminen; listed companies; corporate governance; corporate governance; hallinto; administration; johtaminen; management; palkkiot; remuneration; riskienhallinta; risk management; valvonta; control
Pages: 91
Key terms: Corporate governance; comply or explain; hallitus; hallinnon järjestäminen; yhtiökokous; palkitseminen; riskienhallinta; sisäinen valvonta; listaamaton yritys
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää nopeasti kasvaneen listaamattoman osakeyhtiön corporate governance -käytäntöjä ja tuottaa yrityksen johdolle informaatiota aiheeseen liittyvien päätösten tueksi. Tutkimus keskittyy corporate governance -käytäntöihin, joita vapaaehtoisuuteen perustuvaa comply or explain -periaatetta noudattava Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi sääntelee. Yritys on aikeissa listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle ja on kiinnostunut selvittämään, millaisia muutoksia sen corporate governance -käytäntöihin tulisi listautumisen yhteydessä tehdä. Tutkimuksessani selvitän miltä osin yritys jo mahdollisesti nykytilassaan täyttää listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset ja mitä osa-alueita yrityksellä on tarvetta kehittää. Koska Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi antaa yrityksille harkinnanvapauden suositusten noudattamiseen ja mahdollisuuden perustella niistä poikkeamista, teen myös kirjallisuuskatsauksen tuoreeseen corporate governancea koskevaan tutkimukseen tarjotakseni yritykselle tietoa, johon perustuen se voi pyrkiä kehittämään sille sopivia corporate governance -käytäntöjä.

Tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena suomalaisesta suuresta listaamattomasta yrityksestä. Yrityksen vallitsevista corporate governance -käytännöistä hankitaan tietoa johtajien haastatteluilla, sekä yrityksen sisäisiä ja julkisia tiedotteita analysoimalla. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy case-yritykselle käyttökelpoinen ohjeistus, jonka avulla yrityksen corporate governance -käytännöt voidaan saattaa tasolle, jota suositukset akateemisen tutkimuksen tukemana pörssiyritykseltä edellyttävät.

Tutkimuksessa havaittiin, että kohdeyrityksen corporate governance -käytännöt eivät monelta osin täytä listayhtiöille annettuja suosituksia. Kehitettäviä alueita suositusten täyttämiseksi ovat erityisesti yrityksen toiminnasta tiedottaminen, hallituksen toiminta, sekä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Suositusten täyttämisen lisäksi akateeminen tutkimus tarjoaa useita syitä kehittää corporate governance -käytäntöjä. Hyvien corporate governance -käytäntöjen on todettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen, rahoituksen saatavuuteen, sekä sijoittajien arvostukseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.