Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14314
Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihin
Tekijä: Husman, Hannu
Otsikko: Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihin
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; listautuminen; listed companies; corporate governance; corporate governance; hallinto; administration; johtaminen; management; palkkiot; remuneration; riskienhallinta; risk management; valvonta; control
Sivumäärä: 91
Avainsanat: Corporate governance; comply or explain; hallitus; hallinnon järjestäminen; yhtiökokous; palkitseminen; riskienhallinta; sisäinen valvonta; listaamaton yritys
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää nopeasti kasvaneen listaamattoman osakeyhtiön corporate governance -käytäntöjä ja tuottaa yrityksen johdolle informaatiota aiheeseen liittyvien päätösten tueksi. Tutkimus keskittyy corporate governance -käytäntöihin, joita vapaaehtoisuuteen perustuvaa comply or explain -periaatetta noudattava Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi sääntelee. Yritys on aikeissa listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle ja on kiinnostunut selvittämään, millaisia muutoksia sen corporate governance -käytäntöihin tulisi listautumisen yhteydessä tehdä. Tutkimuksessani selvitän miltä osin yritys jo mahdollisesti nykytilassaan täyttää listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset ja mitä osa-alueita yrityksellä on tarvetta kehittää. Koska Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi antaa yrityksille harkinnanvapauden suositusten noudattamiseen ja mahdollisuuden perustella niistä poikkeamista, teen myös kirjallisuuskatsauksen tuoreeseen corporate governancea koskevaan tutkimukseen tarjotakseni yritykselle tietoa, johon perustuen se voi pyrkiä kehittämään sille sopivia corporate governance -käytäntöjä.

Tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena suomalaisesta suuresta listaamattomasta yrityksestä. Yrityksen vallitsevista corporate governance -käytännöistä hankitaan tietoa johtajien haastatteluilla, sekä yrityksen sisäisiä ja julkisia tiedotteita analysoimalla. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy case-yritykselle käyttökelpoinen ohjeistus, jonka avulla yrityksen corporate governance -käytännöt voidaan saattaa tasolle, jota suositukset akateemisen tutkimuksen tukemana pörssiyritykseltä edellyttävät.

Tutkimuksessa havaittiin, että kohdeyrityksen corporate governance -käytännöt eivät monelta osin täytä listayhtiöille annettuja suosituksia. Kehitettäviä alueita suositusten täyttämiseksi ovat erityisesti yrityksen toiminnasta tiedottaminen, hallituksen toiminta, sekä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Suositusten täyttämisen lisäksi akateeminen tutkimus tarjoaa useita syitä kehittää corporate governance -käytäntöjä. Hyvien corporate governance -käytäntöjen on todettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen, rahoituksen saatavuuteen, sekä sijoittajien arvostukseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.