School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2015
Thesis number: 14330
Sijoitusrahastojen hallinnointi arvonlisäverotuksessa
Author: Laine, Pauliina
Title: Sijoitusrahastojen hallinnointi arvonlisäverotuksessa
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; sijoitukset; investments; sijoitusrahastot; investment funds; arvonlisävero; value added tax; hallinto; administration
Pages: 68
Key terms: arvonlisävero; value added tax; sijoitusrahastot; investment funds; rahastot; funds
Abstract:
Tutkimuksen aiheena on sijoitusrahastojen hallinnoinnin arvonlisäverokohtelu. Arvonlisäverodirektiivin mukaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden on vapautettava verosta jäsenvaltioiden määrittelemien erityisten sijoitusrahastojen hallinnointi. Myös arvonlisäverolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan sijoitusrahastotoiminta on vapautettu arvonlisäverosta Suomessa. Sijoitusrahastotoiminnalla on suuri merkitys suomalaisten sijoittajien ja yritysten kannalta ja sen arvonlisäverokohtelun tulee olla neutraalia verrattuna kohdeyhtiöihin tapahtuvaan suoraan sijoittamiseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kahta keskeistä verokysymystä sijoitusrahastojen hallinnoinnin verokohtelun osalta. Ensinnäkin, tutkimus käsittelee sitä, millaisia sijoitusrahastoja on pidettävä arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuina "erityisinä sijoitusrahastoina", joiden hallinnointi on verovapaata. Toinen keskeisin kysymys liittyy siihen, millaisia sijoitusrahaston hallinnointiin liittyviä toimenpiteitä ja palveluita sijoitusrahaston hallinnoinnin verovapaus kattaa ja millaisia toimenpiteitä rahastojen hallinnointiin kuuluu. Samassa yhteydessä käydään lyhyesti läpi sijoitusrahastoja koskevaa muuta kuin verotuksen sääntelyä ja keskeisiä säädöksiä.

Jäsenvaltioiden määrittelemien erityisten sijoitusrahastojen käsite sekä verovapauden laajuus ovat muotoutuneet pitkälti oikeuskäytännössä. Tutkimuksessa käydään läpi keskeisin Euroopan unionin tuomioistuimen sijoitusrahastoja käsittelevä oikeuskäytäntö, joka on vaikuttanut sijoitusrahastojen hallinnoinnin arvonlisäverotukseen. Lisäksi tarkastellaan vastaavia kysymyksiä käsittelevää kotimaista oikeuskäytäntöä sekä kirjallisuutta ja verrataan onko näiden välillä eroja.

Tutkimus kattaa sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetut sijoitusrahastot sekä vaihtoehtoisten rahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIMFD) sääntelemät pääomasijoitus- ja kiinteistösijoitusrahastot. Sen sijaan hallinnoinnin verovapautuksen soveltaminen eläkerahastoihin on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Kiinteistörahastojen erityispiirteistä johtuen niiden toimintaa ja sovellettavaa arvonlisäverokohtelua selvitetään tarkemmalla tasolla. Yksi tutkimuksen jakso käsittelee AIMFD:n mahdollistamien vain muutamille sijoittajille perustettujen rahastojen arvonlisäverokysymyksiä. Tässä yhteydessä tehdään lyhyt vertailu Tanskassa sovellettavaan verotuskäytäntöön.

Tutkimuksen johtopäätöksissä vedetään yhteen tällä hetkellä vallitsevaa oikeustilaa sijoitusrahastojen hallinnoinnin arvonlisäverokohtelun osalta sekä pohditaan, miten rahoituspalvelujen verotusta koskevien säännösten mahdollisen tulevan uudistamisen yhteydessä tulisi täsmentää myös sijoitusrahastojen arvonlisäverokohtelua koskevia säännöksiä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.