School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | MSc Degree Programme in Creative Sustainability | 2016
Thesis number: 14365
Sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen käyttötavaroiden ammattiostotoiminnassa kaupan alalla Suomessa: Esteet, kannusteet ja mahdollisuus muutokseen
Author: Voipio, Elina
Title: Sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen käyttötavaroiden ammattiostotoiminnassa kaupan alalla Suomessa: Esteet, kannusteet ja mahdollisuus muutokseen
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: MSc Degree Programme in Creative Sustainability
Index terms: kestävä kehitys; sustainable development; kauppa; commerce; ostot; industrial purchasing; hankinnat; purchasing; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; toimitusketju; supply chain; riskienhallinta; risk management; geopolitiikka; geopolitics
Pages: 88
Full text:
» hse_ethesis_14365.pdf pdf  size:2 MB (1817544)
Key terms: vastuullisuus; sosiaalinen vastuullisuus; CR; CSR; ostotoiminta; sosiaalisesti vastuullinen ostaminen; kaupan ala; toimitusketjut; BSCI; riskimaaostot
Abstract:
Ostotoiminnan merkitys vastuullisuuden osa-alueena on kasvava, sillä yritysten odotetaan yhä perusteellisemmin varmistavan, että kaikki toimitusketjun osapuolet toimivat vastuullisesti. Tämän laadullisen tutkielman tarkoitus on selvittää, miten ammattiostajat suhtautuvat sosiaalisesti vastuulliseen ostamiseen, minkälaisia esteitä ja kannusteita vastuulliseen ostamiseen liittyy ja miten tilannetta voitaisiin edistää kaupan alalla Suomessa.

Kontekstina tutkimuksessa on suomalainen kaupan alan case-yritys, jossa osa ostoista tehdään riskimaiden toimittajilta - erityisesti Kiinasta. Sosiaalisesti vastuullinen ostaminen tässä kontekstissa määritellään ostamisena sellaisilta tavarantoimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiin ihmisoikeuksiin perustuvaa Business Social Compliance Initiative -toimintaohjetta (BSCI). Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta, jossa haastateltiin 12 ammattiostajaa ja 4 ostoryhmän päällikköä sekä hankintajohtajaa, talous- ja hallintojohtajaa ja Head of Corporate Responsibilitya.

Ostajien sitoutuminen sosiaalisesti vastuulliseen ostamiseen ei pääosin ole yltänyt henkilökohtaiselle tasolle, mutta perusoheistus on ymmärretty. Vastuullista ostamista ei nähdä ostajan omana vastuualueena BSCI:hin sitoutumisen vaatimista laajemmin ja BSCI-periaatteiden tuntemus on pintapuolista. Vastuunjako erityisesti toimittajaseurannan osalta kaipaa selkeyttämistä. Esteinä vastuullisen ostamisen kehittymiselle voidaan nähdä myös epäilykset BSCI-järjestelmää kohtaan ja työilmapiiri, jossa vastuullisuus ei nouse puheenaiheeksi.

Lopuksi muodostetaan 16-kohtainen lista askelista, joita case-yrityksessä ja vastaavissa organisaatioissa voidaan käyttää sosiaalisesti vastuullisen hankinnan kehittämiseen. Osa ehdotuksista liittyy organisaatiojärjestykseen kuten vastuualueiden selkeyttämiseen. Osa on käytännön askelia, kuten roolimallin käyttö, palkitsemisjärjestelmät tai rekrytointipäätökset. Loput liittyvät tiedon lisäämiseen ja muutosprosessista kerrontaan koulutuksen ja sisäisen viestinnän kautta. Keskeinen tavoite on yrityskulttuurin ja toimintamallien muutos sellaisiksi, jotka kannustavat ostajaa asettamaan vastuullisuuden jopa hintatavoitteita tärkeämpään asemaan. Ostajan tulee olla tietoinen valintojensa vaikutuksista niin yrityksen maineenhallintaan kuin riskimaaoloihin ja omata tarvittavat resurssit vastuullisten valintojen tekemiseen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.