Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Creative Sustainability -maisteriohjelma | 2016
Tutkielman numero: 14365
Sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen käyttötavaroiden ammattiostotoiminnassa kaupan alalla Suomessa: Esteet, kannusteet ja mahdollisuus muutokseen
Tekijä: Voipio, Elina
Otsikko: Sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen käyttötavaroiden ammattiostotoiminnassa kaupan alalla Suomessa: Esteet, kannusteet ja mahdollisuus muutokseen
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Creative Sustainability -maisteriohjelma
Asiasanat: kestävä kehitys; sustainable development; kauppa; commerce; ostot; industrial purchasing; hankinnat; purchasing; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; toimitusketju; supply chain; riskienhallinta; risk management; geopolitiikka; geopolitics
Sivumäärä: 88
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14365.pdf pdf  koko: 2 MB (1817544)
Avainsanat: vastuullisuus; sosiaalinen vastuullisuus; CR; CSR; ostotoiminta; sosiaalisesti vastuullinen ostaminen; kaupan ala; toimitusketjut; BSCI; riskimaaostot
Tiivistelmä:
Ostotoiminnan merkitys vastuullisuuden osa-alueena on kasvava, sillä yritysten odotetaan yhä perusteellisemmin varmistavan, että kaikki toimitusketjun osapuolet toimivat vastuullisesti. Tämän laadullisen tutkielman tarkoitus on selvittää, miten ammattiostajat suhtautuvat sosiaalisesti vastuulliseen ostamiseen, minkälaisia esteitä ja kannusteita vastuulliseen ostamiseen liittyy ja miten tilannetta voitaisiin edistää kaupan alalla Suomessa.

Kontekstina tutkimuksessa on suomalainen kaupan alan case-yritys, jossa osa ostoista tehdään riskimaiden toimittajilta - erityisesti Kiinasta. Sosiaalisesti vastuullinen ostaminen tässä kontekstissa määritellään ostamisena sellaisilta tavarantoimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiin ihmisoikeuksiin perustuvaa Business Social Compliance Initiative -toimintaohjetta (BSCI). Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta, jossa haastateltiin 12 ammattiostajaa ja 4 ostoryhmän päällikköä sekä hankintajohtajaa, talous- ja hallintojohtajaa ja Head of Corporate Responsibilitya.

Ostajien sitoutuminen sosiaalisesti vastuulliseen ostamiseen ei pääosin ole yltänyt henkilökohtaiselle tasolle, mutta perusoheistus on ymmärretty. Vastuullista ostamista ei nähdä ostajan omana vastuualueena BSCI:hin sitoutumisen vaatimista laajemmin ja BSCI-periaatteiden tuntemus on pintapuolista. Vastuunjako erityisesti toimittajaseurannan osalta kaipaa selkeyttämistä. Esteinä vastuullisen ostamisen kehittymiselle voidaan nähdä myös epäilykset BSCI-järjestelmää kohtaan ja työilmapiiri, jossa vastuullisuus ei nouse puheenaiheeksi.

Lopuksi muodostetaan 16-kohtainen lista askelista, joita case-yrityksessä ja vastaavissa organisaatioissa voidaan käyttää sosiaalisesti vastuullisen hankinnan kehittämiseen. Osa ehdotuksista liittyy organisaatiojärjestykseen kuten vastuualueiden selkeyttämiseen. Osa on käytännön askelia, kuten roolimallin käyttö, palkitsemisjärjestelmät tai rekrytointipäätökset. Loput liittyvät tiedon lisäämiseen ja muutosprosessista kerrontaan koulutuksen ja sisäisen viestinnän kautta. Keskeinen tavoite on yrityskulttuurin ja toimintamallien muutos sellaisiksi, jotka kannustavat ostajaa asettamaan vastuullisuuden jopa hintatavoitteita tärkeämpään asemaan. Ostajan tulee olla tietoinen valintojensa vaikutuksista niin yrityksen maineenhallintaan kuin riskimaaoloihin ja omata tarvittavat resurssit vastuullisten valintojen tekemiseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.