School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14394
Eroja kuntien ja yritysten tavoissa hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoja - Case: ohjelmistot Pro Economica vs Sonet
Author: Kielenniva, Taina
Title: Eroja kuntien ja yritysten tavoissa hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoja - Case: ohjelmistot Pro Economica vs Sonet
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjelmistot; software; tietojärjestelmät; information systems; tietämyksenhallinta; knowledge management; julkinen sektori; public sector; kunnat; municipalities; yritykset; companies
Pages: 85
Key terms: taloushallintojärjestelmät; it-sovellukset; it-ohjelmat kunnissa; it-ohjelmat yrityksissä
Abstract:
Taloushallinnon ohjelmisto Pro Economica ja Sonet ovat ohjelmisto pari. Ohjelmistoja kehitetään yhdessä, mutta ohjelmistojen käyttäjät ovat erityyppisistä organisaatioista. Pro Economica on kuntien ja Sonet yritysten käyttämä ohjelmisto. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimmät painopisteet ja eroavaisuudet ohjelmistojen sisällöissä, koulutuksessa ja niiden hyödyntämisessä käytännön työssä. Tavoitteena oli myös selvittää ohjelmistoja koskevat erot ohjelmistojen kehittämisessä ja help-desk toiminnassa. Näiden tietojen avulla yritys voi mahdollisesti kehittää ja tehostaa toimintojaan ymmärtämällä, miksi käyttäjät hyödyntävät ohjelmia eri tavalla. Tutkimuksella ei ollut tutkimushypoteesia, vaan case haastatteluiden perusteella saatuja havaintoja verrattiin teoriaosuuden viitekehykseen.

Tutkielman lähdeaineistona käytettiin haastatteluja, ohjelmistoihin liittyviä ohjekirjoja ja ohjeita sekä yleistä alaan liittyvää kirjallisuutta. Haastatteluja tehtiin ohjelmistotalossa ohjelmiston kehittäjien, projektipäälliköiden, help-deskin esimiesten ja kouluttajien kanssa. Ohjelmiston käyttäjistä haastateltiin, talousjohtajia, talouspäälliköitä, controllereita, kirjanpitäjiä ja reskontranhoitajia. Haastateltavat olivat henkilöitä, jotka hyödyntävät ja käyttävät ohjelmia kunnissa tai yrityksissä. Haastateltavat oli valittu yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa.

Haastattelujen, ohjelmistoon tutustumisen ja kirjallisuuden avulla pyrittiin saamaan selkeä kuva, miten ohjelmistojen hyödyntämiset eroavat toisistaan. Tämän perusteella tehtiin myös johtopäätöksiä ja joitakin toimintatapojen muutosehdotuksia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.