Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14394
Eroja kuntien ja yritysten tavoissa hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoja - Case: ohjelmistot Pro Economica vs Sonet
Tekijä: Kielenniva, Taina
Otsikko: Eroja kuntien ja yritysten tavoissa hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoja - Case: ohjelmistot Pro Economica vs Sonet
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjelmistot; software; tietojärjestelmät; information systems; tietämyksenhallinta; knowledge management; julkinen sektori; public sector; kunnat; municipalities; yritykset; companies
Sivumäärä: 85
Avainsanat: taloushallintojärjestelmät; it-sovellukset; it-ohjelmat kunnissa; it-ohjelmat yrityksissä
Tiivistelmä:
Taloushallinnon ohjelmisto Pro Economica ja Sonet ovat ohjelmisto pari. Ohjelmistoja kehitetään yhdessä, mutta ohjelmistojen käyttäjät ovat erityyppisistä organisaatioista. Pro Economica on kuntien ja Sonet yritysten käyttämä ohjelmisto. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimmät painopisteet ja eroavaisuudet ohjelmistojen sisällöissä, koulutuksessa ja niiden hyödyntämisessä käytännön työssä. Tavoitteena oli myös selvittää ohjelmistoja koskevat erot ohjelmistojen kehittämisessä ja help-desk toiminnassa. Näiden tietojen avulla yritys voi mahdollisesti kehittää ja tehostaa toimintojaan ymmärtämällä, miksi käyttäjät hyödyntävät ohjelmia eri tavalla. Tutkimuksella ei ollut tutkimushypoteesia, vaan case haastatteluiden perusteella saatuja havaintoja verrattiin teoriaosuuden viitekehykseen.

Tutkielman lähdeaineistona käytettiin haastatteluja, ohjelmistoihin liittyviä ohjekirjoja ja ohjeita sekä yleistä alaan liittyvää kirjallisuutta. Haastatteluja tehtiin ohjelmistotalossa ohjelmiston kehittäjien, projektipäälliköiden, help-deskin esimiesten ja kouluttajien kanssa. Ohjelmiston käyttäjistä haastateltiin, talousjohtajia, talouspäälliköitä, controllereita, kirjanpitäjiä ja reskontranhoitajia. Haastateltavat olivat henkilöitä, jotka hyödyntävät ja käyttävät ohjelmia kunnissa tai yrityksissä. Haastateltavat oli valittu yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa.

Haastattelujen, ohjelmistoon tutustumisen ja kirjallisuuden avulla pyrittiin saamaan selkeä kuva, miten ohjelmistojen hyödyntämiset eroavat toisistaan. Tämän perusteella tehtiin myös johtopäätöksiä ja joitakin toimintatapojen muutosehdotuksia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.