School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Finance | 2010
Thesis number: 14456
Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets
Author: Pirttimäki, Pekka
Title: Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets
Year: 2010  Language: eng
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; pääoma; capital; sijoitukset; investments; sijoittajat; investors; tuotto; rate of return
Pages: 52
Key terms: Private equity, LBO, pääomasijoittaja, klubidiili
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, poikkeavatko usean pääomasijoittajan muodostaman klu-bin ja yksittäisen pääomasijoittajan tekemän LBO-yrityskaupan ilmoitustuotot Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet Yhdysvaltojen markkinoille ja keskittymällä Euroopan markkinoihin pyrin luomaan uutta tutkimustietoa klubikauppojen vaikutuksesta ilmoitustuottoihin. Esitän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa relevantin kirjallisuuden LBO-yrityskauppoihin ja klubikauppoihin liittyen.

LÄHDEAINEISTO JA METODOLOGIA Tutkimuksen aineisto perustuu Securities Data Company:n (SDC) yrityskauppatietokantaan. Valikoin tutkimuskysymyksen kohteena olevat julkisen ostotarjouksen kautta tapahtuneet yrityskaupat kaikkien vuonna 1998-2008 tapahtuneiden yrityskauppojen joukosta. Otos koostuu 216 Yhdysvaltain markkinoilla ja 143 Euroopassa tehdystä yrityskaupasta. Ilmoitustuottojen laskentaan käytettävä osakekurssiaineisto on haettu Thomson Datastream –tietokannasta. Käytän tutkimuksessa samaa metodologiaa kuin Officer, Ozbas ja Sensoy (2008), jotka ha-vaitsivat tutkimuksessaan Yhdysvaltain markkinoilla tilastollisesti merkittävän edullisemman hinnoittelun klubien tekemissä LBO-yrityskaupoissa.

TULOKSET Tulokseni osoittavat, että Euroopan markkinoilla ei ole ollut tilastollisesti merkittävää poikkeamaa ilmoitustuotoissa klubien ja yksittäisten ostajien välillä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.