Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Rahoitus | 2010
Tutkielman numero: 14456
Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets
Tekijä: Pirttimäki, Pekka
Otsikko: Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets
Vuosi: 2010  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Rahoitus
Asiasanat: rahoitus; financing; pääoma; capital; sijoitukset; investments; sijoittajat; investors; tuotto; rate of return
Sivumäärä: 52
Avainsanat: Private equity, LBO, pääomasijoittaja, klubidiili
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, poikkeavatko usean pääomasijoittajan muodostaman klu-bin ja yksittäisen pääomasijoittajan tekemän LBO-yrityskaupan ilmoitustuotot Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet Yhdysvaltojen markkinoille ja keskittymällä Euroopan markkinoihin pyrin luomaan uutta tutkimustietoa klubikauppojen vaikutuksesta ilmoitustuottoihin. Esitän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa relevantin kirjallisuuden LBO-yrityskauppoihin ja klubikauppoihin liittyen.

LÄHDEAINEISTO JA METODOLOGIA Tutkimuksen aineisto perustuu Securities Data Company:n (SDC) yrityskauppatietokantaan. Valikoin tutkimuskysymyksen kohteena olevat julkisen ostotarjouksen kautta tapahtuneet yrityskaupat kaikkien vuonna 1998-2008 tapahtuneiden yrityskauppojen joukosta. Otos koostuu 216 Yhdysvaltain markkinoilla ja 143 Euroopassa tehdystä yrityskaupasta. Ilmoitustuottojen laskentaan käytettävä osakekurssiaineisto on haettu Thomson Datastream –tietokannasta. Käytän tutkimuksessa samaa metodologiaa kuin Officer, Ozbas ja Sensoy (2008), jotka ha-vaitsivat tutkimuksessaan Yhdysvaltain markkinoilla tilastollisesti merkittävän edullisemman hinnoittelun klubien tekemissä LBO-yrityskaupoissa.

TULOKSET Tulokseni osoittavat, että Euroopan markkinoilla ei ole ollut tilastollisesti merkittävää poikkeamaa ilmoitustuotoissa klubien ja yksittäisten ostajien välillä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.