School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2013
Thesis number: 14484
Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa
Author: Aro, Hanna
Title: Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; siirtohinnat; transfer prices; arviointi; evaluation; tavaramerkki; trade marks; aineeton omaisuus; immaterial property; immateriaalioikeus; incorporeal right
Pages: 86
Full text:
» hse_ethesis_14484.pdf pdf  size:3 MB (2394020)
Key terms: siirtohinnoittelu; tavaramerkki; arvonmääritys; valuaatio; aineeton omaisuus; siirtohinnoittelumenetelmä; transfer pricing; trademark; valuation
Abstract:
Tutkielmassa tarkastellaan tavaramerkkien hinnoittelua konserninsisäisissä liiketoimissa silloin, kun liiketoimen toisena osapuolena on Suomessa yleisesti verovelvollinen yhtiö. Tavaramerkkien arvonmääritystä tutkitaan nimenomaan siirtohinnoittelun näkökulmasta vertaillen kansainvälis-essä verotuksessa yleisesti hyväksyttyjä siirtohinnoittelu- ja arvonmääritysmenetelmiä. Tutkiel-massa keskitytään tavaramerkin käsitteeseen aineettomana oikeutena ja sen ominaispiirtesiin sekä haasteisiin siirtohinnoittelun kontekstissa. Tutkimuskysymystä tavaramerkkiin soveltuvasta arvonmääritysmenetelmästä tarkastellaan en-sisijaisesti Suomen siirtohinnoittelusäännösten näkökulmasta, jotka perustuvat verotusmenettely-lain 31 §:ään. Käytännössä itse hinnoitteluun liittyvää problematiikkaa ratkaistaan kansainvälisten siirtohinnoitteluohjeiden nojalla, joista tutkimuskysymyksen näkökulmasta tärkeimpiä ovat OECD:n laatimat siirtohinnoitteluohjeet. Koska tulkintaa tutkimuskysymyksen ympärille ei ole mahdollista hakea suoraan lainsäädännöstä, on suurempi painoarvo tutkielmassa annettu saata-villa olevalle aineettomia oikeuksia ja erityisesti tavaramerkin siirtohinnoittelua käsittelevälle oi-keus- sekä verotuskäytännölle. Tutkielman keskeinen lähtökohta on tavaramerkkiin liittyvien liiketoimien tapauskohtaisuus se-kä verovelvollisen käytettävissä olevan, yleisesti aineettomiin oikeuksiin liittyvän siirtohinnoitte-luohjeistuksen puutteellisuus markkinoilla. Yleisesti hyväksytyistä siirtohinnoittelumenetelmistä tutkielmassa on käsitelty markkinahintavertailu-, jälleenmyyntihinta-, kustannusvoittolisä-, liike-toimintanettomarginaali-, voitonjako-, discounted cash flow- sekä relief from royalty -menetelmä. Lisäksi peliteorian soveltuvuutta tavaramerkin hinnoitteluun on arvioitu. Tutkielmassa on hin-noittelumenetelmien lisäksi tarkasteltu käytännössä sovellettuja, itse arvonmääritykseen vaikutta-via aihealueita kuten verovaikutuksen huomioonottaminen, useamman kuin yhden menetelmän soveltaminen, APA ja MAP -menettelyt sekä CCCTB:n mahdollinen implementointi. Tutkielman loppupäätelmänä on esitetty vaihtoehtoisten arvonmääritysmenetelmien soveltu-vuuden arviointi. Käytännössä etusijalle, myös tavaramerkin ollessa kyseessä, on asetettu markki-nahintavertailumenetelmä. Mikäli em. menetelmän ei tapauskohtaisesti katsota tuottavan par-hainta arviota markkinaehtoisesta hinnasta ei selkeää prioriteettia muiden menetelmien välillä voi havaita. Valuaatiomalleista verotuskäytännössä on kuitenkin voitu havaita tendenssi DCF -menetelmän suosimiseen. Verovelvollisen näkökulmasta riskiä tavaramerkin arvonmäärityksen hyväksyttävyydestä voi tä-mänhetkisen sääntelyn ja ohjeistuksen valossa minimoida ainoastaan ennakkotieto- tai ratkaisu-prosessien kautta. Erityisen haasteelliseksi tämän tekee kuitenkin näiden prosessien jäykkyys ja keskusteluyhteyden puuttuminen verovelvollisen ja veronsaajan väliltä. Arvonmääritys usean me-netelmän osalta perustuu aina subjektiivisiin arvioihin, jotka ovat lähes poikkeuksetta tulkinnan-varaisia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.