School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2013
Thesis number: 14485
Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset
Author: Varhimo, Marjo
Title: Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; bioteknologia; biotechnology; polttoaineet; fuels; ympäristöjohtaminen; environmental management
Pages: 79
Key terms: ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineet, biopolttoainemandaatit, yleisen tasaopainon malli, substituutiojousto funktio
Abstract:
Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida niiden aiheuttamat kasvihuonepäästöt koko niiden elinkaaren ajalta. Biopolttoaineiden ympäristöhyötyjä on kyseenalaistettu niiden tuotannon ympäristövaikutuksen takia. Biopolttoainetuotannosta aiheutuvat päästöt ovat seurausta biopolttoainetuotannon maankäyttöä lisäävästä vaikutuksesta, joka uhkaa lisätä viljelysalueiden kysyntää merkittävästi. Biopolttoaineiden maankäytön muutoksen vaikutuksista on useita aikaisempia tutkimuksia, joiden tuloksissa ilmenee huomattavia eroja.

Tarkastelen tutkielmassani erityisesti biopolttoaineiden ympäristövaikutusten tutkimiseen suunniteltuja yleisen tasapainon malleja. Tavoitteenani on malleja vertailemalla selvittää kriittiset tekijät, jotka selittävät eroja tutkimustulosten välillä. Tutkimukseni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena alan aikaisempiin tutkimuksiin.

Tutkimukseni perusteella biopolttoaineiden ympäristövaikutukset riippuvat ennen kaikkea siitä, mikä maankäytön muutoksen kohteena olevan maa-alueen alkuperäinen käyttömuoto on ollut. Jos viljelyalueiden määrää lisätään metsiä hakkaamalla, on ympäristövaikutus huomattavasti suurempi verrattuna siihen, että maankäyttöä lisättäisiin muuttamalla savanni- ja laidunalueita viljelysalueiksi. Tutkimuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maantarjontafunktion muotoon sekä joustokertoimiin käyttämättömien ja käytössä olevien maa-alueiden välillä. Biopolttoaineiden tulevaisuuden kannalta merkittäväksi tekijäksi nousee teknologian kehityksen, mikä vaikuttaa suurelta osin niiden ympäristövaikutuksiin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.