Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2013
Tutkielman numero: 14485
Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset
Tekijä: Varhimo, Marjo
Otsikko: Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; bioteknologia; biotechnology; polttoaineet; fuels; ympäristöjohtaminen; environmental management
Sivumäärä: 79
Avainsanat: ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineet, biopolttoainemandaatit, yleisen tasaopainon malli, substituutiojousto funktio
Tiivistelmä:
Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida niiden aiheuttamat kasvihuonepäästöt koko niiden elinkaaren ajalta. Biopolttoaineiden ympäristöhyötyjä on kyseenalaistettu niiden tuotannon ympäristövaikutuksen takia. Biopolttoainetuotannosta aiheutuvat päästöt ovat seurausta biopolttoainetuotannon maankäyttöä lisäävästä vaikutuksesta, joka uhkaa lisätä viljelysalueiden kysyntää merkittävästi. Biopolttoaineiden maankäytön muutoksen vaikutuksista on useita aikaisempia tutkimuksia, joiden tuloksissa ilmenee huomattavia eroja.

Tarkastelen tutkielmassani erityisesti biopolttoaineiden ympäristövaikutusten tutkimiseen suunniteltuja yleisen tasapainon malleja. Tavoitteenani on malleja vertailemalla selvittää kriittiset tekijät, jotka selittävät eroja tutkimustulosten välillä. Tutkimukseni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena alan aikaisempiin tutkimuksiin.

Tutkimukseni perusteella biopolttoaineiden ympäristövaikutukset riippuvat ennen kaikkea siitä, mikä maankäytön muutoksen kohteena olevan maa-alueen alkuperäinen käyttömuoto on ollut. Jos viljelyalueiden määrää lisätään metsiä hakkaamalla, on ympäristövaikutus huomattavasti suurempi verrattuna siihen, että maankäyttöä lisättäisiin muuttamalla savanni- ja laidunalueita viljelysalueiksi. Tutkimuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maantarjontafunktion muotoon sekä joustokertoimiin käyttämättömien ja käytössä olevien maa-alueiden välillä. Biopolttoaineiden tulevaisuuden kannalta merkittäväksi tekijäksi nousee teknologian kehityksen, mikä vaikuttaa suurelta osin niiden ympäristövaikutuksiin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.