School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2014
Thesis number: 14516
Riskit ja niiden hallinta kaupan kansainvälistyessä - Venäjän liiketoimintaympäristön riskien ja riskienhallinnan tarkastelu
Author: Ahlfors, Mikael
Title: Riskit ja niiden hallinta kaupan kansainvälistyessä - Venäjän liiketoimintaympäristön riskien ja riskienhallinnan tarkastelu
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; kauppa; commerce; kansainvälistyminen; internationalization; idänkauppa; eastern trade; Venäjä; Russia; epävarmuus; uncertainty; riski; risk; riskienhallinta; risk management
Pages: 127
Full text:
» hse_ethesis_14516.pdf pdf  size:848 KB (868160)
Key terms: Kaupan kansainvälistyminen, riskit ja epävarmuus, riskienhallinta
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kaupan kansainvälistymisen merkittävimpiä riskejä ja tarkastella niihin liittyvää riskienhallintaa. Tähän pyritään tutkimalla empiirisesti kaupan alan yritysten Venäjälle kansainvälistymistä sekä Venäjän liiketoimintaympäristössä toimimista tutkimusaineistoon ja muuhun lähdemateriaaliin pohjautuen. Venäjä on tarjonnut tutkimuksen toteuttamiselle inspiroivan kontekstin sen markkinoiden kiistattoman houkuttelevuuden, mutta toisaalta yleisesti riskiseksi koetun liiketoimintaympäristön vuoksi.

Tutkimus on toteutettu laadullista tutkimusotetta käyttäen ja aineistonkeruutapana on käytetty teemahaastattelua. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi kappaletta kuudelle eri henkilölle. Haastateltaviksi valitut henkilöt ovat merkittävistä suomalaisista Venäjälle etabloituneista kaupan alan yrityksistä tai asiantuntijaorganisaatioista. Vaikka tarkastelu perustuu haastateltavien kokemuksiin ja näkemyksiin Venäjällä toimimisesta, kyseessä ei ole tapaustutkimus, vaan pikemminkin toimialatason tutkimus, jossa tarkastelu on maantieteellisesti rajattu. Aineiston analyysitavaksi valittiin deskriptiivinen, teoriasidonnainen analyysi, jonka kehikkona toimii tutkimuksen teoriaosuus ja siitä johdettu teoreettinen viitekehys ja tukena aiempi Venäjä-tutkimus. Aineistolähtöisyyttä on osin hyödynnetty, jotta laaja teoriapohja on saatu valjastettua käyttökelpoiseksi perustaksi empirialle.

Tutkimustulokset on suhteutettu paitsi yleiseen teoriaan myös aiempaan Venäjä-tutkimukseen. Kaupan Venäjälle kansainvälistymisen taustalta tunnistettiin kansainvälistymiseen keskittyvästä kirjallisuudesta pääasiassa tuttuja tekijöitä, kuten talouden ja kulutuskysynnän voimakas kasvu. Toisaalta, joitain ominaispiirteitä, kuten pyrkimys kysynnän heilahtelujen tasaamiseen, nousi myös esiin. Suomalaisten kaupan alan toimijoiden Venäjälle etabloitumisen voi lisäksi ainakin osin nähdä olevan seurausta niiden vähittäisestä kansainvälistymisestä, joka on alkanut Baltiasta. Esille nousseista liiketoimintaympäristön riskitekijöistä osa on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa, osa nousi esiin uusina. Vaikka kaupan alaa uhkaavia liiketoimintaympäristön riskejä tunnistettiin monia, lähempi tarkastelu osoitti, ettei useimpien koko toimintaa tai kansainvälistymisen onnistumista uhkaava vaikutus ole merkittävä. Tämä johtuu paitsi yhteiskunnallisesta kehityksestä myös kattavan riskienhallinnan merkityksen tunnistamisesta ja toteuttamisen mittavuudesta. Riskienhallinnan rooliksi kaupan kansainvälistymisessä voikin tutkimuksen perusteella nähdä yritystä riskeiltä suojaavan immuniteetin rakentaminen ja toiminnan menestyksekäs liiketoimintaympäristöön sopeuttaminen. Sen sijaan merkittävimmät havaitut riskit liittyivät hankalasti hallittaviin ja ennustettaviin ulkoisiin voimiin, kuten talouteen tai toisaalta osin toteutuneisiin rakenteellisiin ilmiöihin, kuten työvoimapulaan. Näiden riskitekijöiden hallintakeinoja tunnistettiin, mutta merkittävää uutta tietoa ei noussut esiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.