School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 14519
Henkilöstötoimintoa ulkoistamassa - Tapaustutkimus henkilöstöammattilaisten työn ulkoistuksesta
Author: Lehtonen, Joonas
Title: Henkilöstötoimintoa ulkoistamassa - Tapaustutkimus henkilöstöammattilaisten työn ulkoistuksesta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; henkilöstöhallinto; personnel management; ulkoistaminen; outsourcing; asenteet; attitudes
Pages: 63
Key terms: henkilöstöjohtaminen, ulkoistus, henkilöstötyön ulkoistus, henkilöstön näkökulma ulkoistuksessa
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ulkoistetun HR-henkilöstön odotuksia ulkoistustilanteessa. Tutkimuksen toteutin Suomalaisessa henkilöstötyön palveluja ja ratkaisuja tarjoavassa yrityksessä. Empiirisen aineiston keräsin haastattelemalla yritykseen ulkoistuksen kautta tulleita henkilöstötyön ammattilaisia. Haastattelujen avulla selvitin heidän kokemuksiaan ulkoistuksesta ja ulkoistuksessa syntyneitä positiivisia ja negatiivisia odotuksia. Tutkielman viitekehyksessä kuvataan henkilöstötoiminnon ulkoistusta yleensä, keskittyen erityisesti ulkoistettavan henkilöstön näkökulmaan. Henkilöstön odotusten lisäksi pohditaan myös odotusten syntyyn mahdollisesti vaikuttaneita syitä.

Tutkimuksen keskeisin löydös oli, että ulkoistetut työntekijät suhtautuivat ulkoistukseen pääosin positiivisesti. He odottivat ulkoistuksen vaikuttavan positiivisesti työ uraan ja uskoivat sopeutuvansa uuteen organisaatioon hyvin. Positiivisiin odotuksiin vaikuttaviksi tekijöiksi haastateltavat mainitsivat siirtymisen yhdessä työtovereiden kanssa, sekä positiivisen kuvan uudesta työnantajasta. Negatiivisista odotuksista haastatteluissa mainittiin pelko töiden loppumisesta, sekä ulkoistuksen negatiiviset taloudelliset vaikutukset.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.