Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 14519
Henkilöstötoimintoa ulkoistamassa - Tapaustutkimus henkilöstöammattilaisten työn ulkoistuksesta
Tekijä: Lehtonen, Joonas
Otsikko: Henkilöstötoimintoa ulkoistamassa - Tapaustutkimus henkilöstöammattilaisten työn ulkoistuksesta
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; henkilöstöhallinto; personnel management; ulkoistaminen; outsourcing; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 63
Avainsanat: henkilöstöjohtaminen, ulkoistus, henkilöstötyön ulkoistus, henkilöstön näkökulma ulkoistuksessa
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ulkoistetun HR-henkilöstön odotuksia ulkoistustilanteessa. Tutkimuksen toteutin Suomalaisessa henkilöstötyön palveluja ja ratkaisuja tarjoavassa yrityksessä. Empiirisen aineiston keräsin haastattelemalla yritykseen ulkoistuksen kautta tulleita henkilöstötyön ammattilaisia. Haastattelujen avulla selvitin heidän kokemuksiaan ulkoistuksesta ja ulkoistuksessa syntyneitä positiivisia ja negatiivisia odotuksia. Tutkielman viitekehyksessä kuvataan henkilöstötoiminnon ulkoistusta yleensä, keskittyen erityisesti ulkoistettavan henkilöstön näkökulmaan. Henkilöstön odotusten lisäksi pohditaan myös odotusten syntyyn mahdollisesti vaikuttaneita syitä.

Tutkimuksen keskeisin löydös oli, että ulkoistetut työntekijät suhtautuivat ulkoistukseen pääosin positiivisesti. He odottivat ulkoistuksen vaikuttavan positiivisesti työ uraan ja uskoivat sopeutuvansa uuteen organisaatioon hyvin. Positiivisiin odotuksiin vaikuttaviksi tekijöiksi haastateltavat mainitsivat siirtymisen yhdessä työtovereiden kanssa, sekä positiivisen kuvan uudesta työnantajasta. Negatiivisista odotuksista haastatteluissa mainittiin pelko töiden loppumisesta, sekä ulkoistuksen negatiiviset taloudelliset vaikutukset.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.