School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 14541
OYL:n mukaisen velkojiensuojan toteutuminen osakeyhtiön varojenjaossa
Author: Heikkilä, Minni
Title: OYL:n mukaisen velkojiensuojan toteutuminen osakeyhtiön varojenjaossa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; osakeyhtiöt; joint stock companies; lainsäädäntö; legislation; likviditeetti; liquidity; maksuvalmius; corporate liquidity; velat; debt
Pages: 105
Key terms: osakeyhtiö; velkojiensuoja; varojenjako; maksukyky; maksukyvyttömyys
Abstract:
Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiölain mukaista velkojiensuojaa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää millaisen suojan osakeyhtiölain mukainen velkojiensuojajärjestelmä antaa osakeyhtiön velkojille erityisesti yhtiön varojenjakotilanteessa. Osakeyhtiölain varojenjakosäännökset muodostavat siten tutkimuksen keskeisen lähtökohdan. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkimuksessa on perehdytty perusteellisesti osakeyhtiölain velkojiensuojan pääpiirteisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin osakeyhtiölain periaatteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty velkojiensuojan ytimeen eli varojenjaon maksukykysäännökseen (OYL 13:2) ja sen sisällön määrittämiseen. Tarkastelun kohteena on ollut myös hallituksen huolellisuusvelvollisuuden merkitys osakeyhtiön varojenjakotilanteessa.

Osakeyhtiölain mukainen velkojiensuoja on vahvistunut maksukykysäännöksen myötä. Maksukykyisyystestin laiminlyömiseen on liitetty varojen palautusvelvollisuus sekä johdon potentiaalinen vahingonkorvausvastuu ja rangaistavuus, jotka osaltaan parantavat velkojien asemaa. Tutkimus osoitti kuitenkin, että osakeyhtiön ja velkojan näkökulmasta maksukykysäännöksen tulkintaan liittyy monia ongelmia säännöksen määrittelemättömyyden ja epäselvyyden vuoksi. Maksukykysäännöksen käytännön soveltamisesta ei ole vielä syntynyt oikeuskäytäntöä, josta olisi mahdollista saada tulkinta-apua ongelmatilanteisiin. Tutkimus osoitti, että maksukykysäännöksen sisällön täsmentäminen olisi tärkeää, sillä se selkeyttäisi yhtiöiden johdon vastuuta maksukykyarvioinnin suorittamisessa ja vahvistaisi yhtiöiden sidosryhmien asemaa. Tutkimuksessa esitetään maksukykysäännökseen tarkentavia muutosehdotuksia, joiden myötä maksukykysäännöksen soveltaminen selkiintyisi ja velkojiensuoja vahvistuisi. Muutosehdotukset eivät kuitenkaan tiukentaisi varojenjaon perusteita, eivätkä myöskään asettaisi kohtuuttomia vaatimuksia maksukyvyn arvioinnille.

Tutkimuksessa on käytetty lähdeaineistona osakeyhtiön velkojiensuojaan ja varojenjakoon liittyvää oikeustieteellistä kirjallisuutta, asiantuntijakirjoituksia, artikkeleja ja lainsäädäntöaineistoa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.