School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Information and Service Economy | Information Systems Science | 2014
Thesis number: 14542
The effects of continuous enterprise system changes: Case study in a global organization
Author: Lindy, Emma
Title: The effects of continuous enterprise system changes: Case study in a global organization
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Information and Service Economy
Academic subject: Information Systems Science
Index terms: tietojärjestelmät; information systems; yritykset; companies; muutos; change; organisaatio; organization
Pages: 85
Key terms: Toiminnanohjausjärjestelmä, erp, järjestelmämuutos
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yrityksen globaaliin toiminnanohjausjärjestelmään kohdistuvia implementoinninjälkeisiä muutoksia suuressa, monimuotoisessa organisaatiossa. Erityisesti tutkimuksessa keskityttiin muutosten vaikutukseen organisaation eri tasoilla.

Kirjallisuuskatsaus ja metodologia

Kirjallisuuskatsaus koostettiin kolmesta näkökulmasta: toiminnanohjausjärjestelmän standardointiin ja räätälöintiin liittyvistä kysymyksistä, järjestelmän tuomista hyödyistä, ja implementoinnin jälkeisten muutosten syistä ja hallinnasta.

Tutkimusmetodina toimi rajattu tapaustutkimus suuressa kansainvälisessä organisaatiossa, jossa muutosilmiö ensisijaisesti havaittiin. Laadullinen aineisto kerättiin sekä teemahaastattelujen että yrityksen sisäisen dokumentaation kautta.

Tulokset ja päätelmät

Sekä ulkoiset että sisäiset voimat aiheuttavat muutospaineita toiminnanohjausjärjestelmälle. Globaalissa kontekstissa standardoitu muutosprosessi auttaa järjestelmän kehittämisessä ja muutoksen läpiviennissä harmonisoinnin säilyttämiseksi, tiedonjaon lisäämiseksi, ja etenkin muutosten laadun takaamiseksi.

Tuloksista voidaan myös havaita muutosten vaikutuksen ero eri näkökulmia hyödyntämällä. Organisaation saavuttama kokonaishyöty onkin riippuvainen alemman tason hyötyjen realisoitumisesta.

Monimutkainen organisaatiorakenne yhdessä jatkuvien muutospaineiden kanssa vaikuttavat toiminnanohjausjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Tässä kontekstissa on oleellista löytää tasapaino globaalin yhdenmukaistamisen ja yksikkölähtöisen erikoistumisen välillä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.