School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2016
Thesis number: 14591
Naisten urakehitystä edistävät tekijät organisaatiossa
Author: Lehtinen, Heidi
Title: Naisten urakehitystä edistävät tekijät organisaatiossa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; johtajat; managers; naiset; women; urakehitys; career development; haastattelu; interview
Pages: 130
Key terms: naisjohtaja, ura, urakehitys, organisaatiotekijä, teemahaastattelu
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Naisjohtajien pieni lukumäärä on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua, sillä korkeasta koulutustasosta huolimatta naisten määrä ylemmässä johdossa on pysynyt vähäisenä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella niitä keinoja, joilla organisaatio voi omalta osaltaan edistää naisten urakehitystä. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia kokemuksia naisjohtajilla on erilaisista urakehitystä edistävistä tekijöistä organisaatiossa, miten organisaatio voisi paremmin tukea naisjohtajien urakehitystä ja miten naisjohtajat kokivat erilaisten urakehitystä tukevien organisatoristen keinojen vaikuttaneen omaan urakehitykseensä. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti seuraavat naisten urakehitystä edistävät organisatoriset tekijät: rekrytointi- ja ylentämiskäytänteet, urasuunnittelu ja -ohjaus, koulutusmahdollisuudet sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTOT

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin haastattelemalla erään suomalaisen palvelualan organisaation 19 keskijohdossa ja ylimmässä johdossa työskentelevää naisjohtajaa. Haastateltavien kertomista tarinoista poimituista teemoitelluista aineistositaateista tehtiin tulkintoja, joiden avulla etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Kaikilla tässä tutkimuksessa tarkastelluilla naisten urakehitystä tukevilla organisatorisilla käytänteillä voitiin osoittaa olevan suoria tai epäsuoria vaikutuksia naisten urakehitykselle. Tärkeimmiksi naisten urakehitystä edistäviksi organisatorisiksi käytänteiksi tutkimuksessa nousivat avoimet ja tasapuoliset rekrytointi- ja ylentämiskäytänteet sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen. Tutkimus osoitti, että erityisesti kohdeorganisaation urasuunnittelussa ja -ohjauksessa nähtiin vielä paljon kehitettävää, koulutusmahdollisuudet sen sijaan koettiin erittäin hyviksi. Myös yhtiön traineeohjelmalla koettiin olleen erityisesti uran alkuvaiheissa merkittävä vaikutus urakehitykseen. Lisäksi esimiehen toiminta naisten urakehitystä edistävien organisatoristen käytänteiden käytännön toimeenpanijana nousi tutkimuksessa keskeiseen rooliin naisten urakehityksen kannalta. Tutkimus tukee hyvin aikaisempaa kirjallisuutta naisten urakehitystä edistävistä tekijöistä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.