Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2016
Tutkielman numero: 14591
Naisten urakehitystä edistävät tekijät organisaatiossa
Tekijä: Lehtinen, Heidi
Otsikko: Naisten urakehitystä edistävät tekijät organisaatiossa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; johtajat; managers; naiset; women; urakehitys; career development; haastattelu; interview
Sivumäärä: 130
Avainsanat: naisjohtaja, ura, urakehitys, organisaatiotekijä, teemahaastattelu
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Naisjohtajien pieni lukumäärä on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua, sillä korkeasta koulutustasosta huolimatta naisten määrä ylemmässä johdossa on pysynyt vähäisenä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella niitä keinoja, joilla organisaatio voi omalta osaltaan edistää naisten urakehitystä. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia kokemuksia naisjohtajilla on erilaisista urakehitystä edistävistä tekijöistä organisaatiossa, miten organisaatio voisi paremmin tukea naisjohtajien urakehitystä ja miten naisjohtajat kokivat erilaisten urakehitystä tukevien organisatoristen keinojen vaikuttaneen omaan urakehitykseensä. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti seuraavat naisten urakehitystä edistävät organisatoriset tekijät: rekrytointi- ja ylentämiskäytänteet, urasuunnittelu ja -ohjaus, koulutusmahdollisuudet sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTOT

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin haastattelemalla erään suomalaisen palvelualan organisaation 19 keskijohdossa ja ylimmässä johdossa työskentelevää naisjohtajaa. Haastateltavien kertomista tarinoista poimituista teemoitelluista aineistositaateista tehtiin tulkintoja, joiden avulla etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Kaikilla tässä tutkimuksessa tarkastelluilla naisten urakehitystä tukevilla organisatorisilla käytänteillä voitiin osoittaa olevan suoria tai epäsuoria vaikutuksia naisten urakehitykselle. Tärkeimmiksi naisten urakehitystä edistäviksi organisatorisiksi käytänteiksi tutkimuksessa nousivat avoimet ja tasapuoliset rekrytointi- ja ylentämiskäytänteet sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen. Tutkimus osoitti, että erityisesti kohdeorganisaation urasuunnittelussa ja -ohjauksessa nähtiin vielä paljon kehitettävää, koulutusmahdollisuudet sen sijaan koettiin erittäin hyviksi. Myös yhtiön traineeohjelmalla koettiin olleen erityisesti uran alkuvaiheissa merkittävä vaikutus urakehitykseen. Lisäksi esimiehen toiminta naisten urakehitystä edistävien organisatoristen käytänteiden käytännön toimeenpanijana nousi tutkimuksessa keskeiseen rooliin naisten urakehityksen kannalta. Tutkimus tukee hyvin aikaisempaa kirjallisuutta naisten urakehitystä edistävistä tekijöistä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.