School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2016
Thesis number: 14617
Työhyvinvointi ja valta - hyvinvoiva työntekijä oman tuottavuutensa säätelijänä
Author: Prepula, Pekka
Title: Työhyvinvointi ja valta - hyvinvoiva työntekijä oman tuottavuutensa säätelijänä
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; hyvinvointi; well-being; valta; power; työntekijät; workers; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 96
Full text:
» hse_ethesis_14617.pdf pdf  size:2 MB (1423050)
Key terms: työhyvinvointi, valta, Foucault, diskurssi, diskurssianalyysi, blogit
Abstract:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin työhyvinvointia diskursiivisena ilmiönä, jota rakennetaan sitä koskevissa teksteissä yhä uudelleen. Lisäksi pyrin ennen kaikkea jäsentämään työhyvinvoinnin diskursiivista ilmiötä siihen liittyvien valtaimplikaatioiden kautta. Työni teoreettisena viitekehyksenä on Michel Foucault'n valta-ajattelu sekä siihen liittyvä käsitteistö, kuten hallinnan rationaliteetit, normalisoiva hallinta ja biovalta. Tutkielmani keskeisenä tavoitteena on ymmärtää, millaisia kontrollimuotoja työhyvinvointia koskevat tekstit mahdollistavat. Tavoitteen saavuttamiseksi vastaan tutkielmassani kysymyksiin, jotka koskevat sitä, miten työhyvinvointia rakennetaan diskursiivisesti sitä koskevissa teksteissä ja miten mahdollisia kontrollimuotoja rakentuu työhyvinvoinnin diskursseissa.

Tutkielmani metodina on foucault'lainen diskurssianalyysi ja aineistona 14 työhyvinvointia käsittelevää blogikirjoituksta henkilöstöammattilaisten yhdistyksen HENRY ry:n ja Työelämä2020 -hankkeen sivustoilla. Foucault'laisena diskurssianalyysinä tutkimusotteeni on laadullinen ja sosiaaliseen konstruktionismiin nojautuva. Analyysivaiheessa tunnistin aineistostani 4 yhtenäistä diskurssia: liiketoiminnallisen, humanistisen, haltuunottamisen ja voimaannuttamisen diskurssit. Tämän jälkeen siirryin analysoimaan diskurssien välisiä suhteita ja syventämään pohdintaani kohti valtakysymyksiä. Liiketoiminnallinen diskurssi osoittautui dominoivaksi ja humanistista diskurssia hiljentäväksi diskurssiksi, jonka hegemonista asemaa haltuunottamisen diskurssi vielä voimistaa.

Löytämäni diskurssit jäsentävät työhyvinvointia eri tavoin. Liiketoiminnallisessa diskurssissa se ilmenee mahdollisiin tuotto- ja kustannusvirtoihin liittyvänä tuottavuuden kysymyksenä, kun taas humanistinen diskurssi korostaa hyvinvointia itseisarvollisena sekä yrityksille velvollisuuksia synnyttävänä tavoitteena. Haltuunottamisen diskurssissa todellisuus ja täten myös työhyvinvointi näyttäytyy yksinkertaisena ja suoraviivaisena kokonaisuutena, joka saadaan hallinnan alaiseksi kehittämällä siihen suoraviivainen ratkaisu. Voimaannuttamisen diskurssi taas nostaa yksilön työhyvinvointi-ilmiön keskiöön, painottamalla toisaalta sen työntekijälle synnyttämiä mahdollisuuksia kehittää itseään, mutta toisaalta asettamalla tämän kehittämisen yksilön harteille ja hänen omaksi huolekseen. Yhdessä liiketoiminnallinen, haltuunottamisen ja voimaannuttamisen diskurssit mahdollistavat sellaisten käytäntöjen luomisen työhyvinvoinnin ympärille, jotka synnyttävät hyvinvoivan työntekijän subjektiviteetin, joka itse kontrolloi omaa hyvinvointiaan ja täten tuottavuuttaan.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.