School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14626
Strategiakartan ja Balanced Scorecard tuloskortin luominen - Case X Oy
Author: Tavasti, Affe
Title: Strategiakartan ja Balanced Scorecard tuloskortin luominen - Case X Oy
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; strategia; strategy; yritykset; companies; tavoitteet; goals; tuloskortti; balanced scorecard
Pages: 51
Key terms: strategia; balanced scorecard; visio; laskentatoimi; tuloskortti; strategiakartta
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa case-yritykselle strategiakartta ja Balanced Scorecard tuloskortti. Mittariston tarkoituksena on auttaa organisaatiota strategian konkretisoimisessa ja visualisoinnissa, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto: Tutkimusmenetelmänä käytettiin case-tutkimusta. Tutkimus on jaoteltu kahteen eri osioon, teoreettiseenja empiiriseen. Teoreettisessa osiossa toisessa luvussa esitellään Balanced Scorecard, sen perusnäkökulmat, käytöstä saatavat oletettavat hyödyt, mittaristojen vaatimuksia, implementointiprosessia sekä kirjallisuudesta löytyvää kritiikkiä. Empiirisessä osuudessa dataa kerättiin case-yritykseltä, henkilökunnan haastatteluista, sekä kirjoittajan henkilökohtaisesta kokemuksesta yrityksen toiminnasta.

Tulokset Tutkimuksen tuloksena luotiin yrityksen käyttöön strategiakartta ja yritys-, sekä toimipistetason tuloskortit. Tuloskorttien tavoitteet on asetettu syy-seuraussuhteisiin, jokaiselle tavoitteelle on asetettu mittarit, sekä tavoitearvot. Mittariston validiteettia on arvoitu tutkimuksen loppuosiossa. Tulokset toimivat suosituksena case-yrityksen johdolle.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.