School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14680
Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon
Author: Saarinen, Juha
Title: Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: yritykset; companies; tutkimus ja kehitys; research and development; mainonta; advertising; yrityksen arvo; company valuation
Pages: 69
Key terms: Tutkimus- ja kehitysmenot, mainonta, investointi, IFRS, US GAAP, markkina-arvo, osaketuotot
Abstract:
Viimeisten vuosikymmenten aikana yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen myötä suuria muutoksia ja aineettoman pääoman merkitys yrityksen taloudellisen menestyksen mahdollistavana voimavarana on kasvanut suureksi. Tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien avulla yritykset pyrkivät luomaan kestävää kilpailuetua ja kasvattamaan tulevaisuuden tuottoja sekä yrityksen markkina-arvoa.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien vaikutukset heijastuvat sijoittajien arvioinnin ja päätöksenteon kautta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Koska kansainvälisesti merkittävimmät tilinpäätösnormistot IFRS ja US GAAP ovat pääasiassa vaatineet tutkimus- ja kehitysmenojen kirjaamista kuluksi niiden syntyhetkellä, tutkielman mielenkiinto kohdistuu tuloslaskelman tuotto- ja kuluerien sekä yrityksen markkina-arvon ja osaketuottojen välisten vaikutusten havainnointiin.

Rahoitusteorian mukaan yrityksen markkina-arvon voidaan ajatella heijastelevan kaikkia yrityksen nykyisiä ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia kassavirtoja, jolloin yrityksen markkina-arvossa tapahtuneet muutokset ovat seurausta liiketoiminnasta ja investoinneista odotettavissa olevista kassavirroista. Näin ollen sijoittajien arvostaessa tutkimus- ja kehitysmenoja sekä mainonnan menoja yrityksen arvoa kasvattavina investointeina, tulisi sijoittajien näkemyksen heijastua positiivisesti yrityksen markkina-arvoon ja kasvattaa osakkeenomistajan saamia tuottoja.

Tutkielman tulokset kuitenkin osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin on aineistoon kuuluvilla yrityksillä negatiivinen, kun taas mainonnan menoilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Mielenkiintoista tutkielman tuloksissa oli myös se, että tulevan tilikauden tutkimus- ja kehitysmenojen kasvulla havaittiin olevan negatiivinen vaikutus aikaisemman tilikauden osaketuottoihin ja yrityksen markkina-arvoon. Tulosten voidaan osaltaan ajatella kuvaavan aineettoman pääoman investointeihin liittyvää epävarmuutta ja korkeaa riskiä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.