Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14680
Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon
Tekijä: Saarinen, Juha
Otsikko: Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: yritykset; companies; tutkimus ja kehitys; research and development; mainonta; advertising; yrityksen arvo; company valuation
Sivumäärä: 69
Avainsanat: Tutkimus- ja kehitysmenot, mainonta, investointi, IFRS, US GAAP, markkina-arvo, osaketuotot
Tiivistelmä:
Viimeisten vuosikymmenten aikana yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen myötä suuria muutoksia ja aineettoman pääoman merkitys yrityksen taloudellisen menestyksen mahdollistavana voimavarana on kasvanut suureksi. Tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien avulla yritykset pyrkivät luomaan kestävää kilpailuetua ja kasvattamaan tulevaisuuden tuottoja sekä yrityksen markkina-arvoa.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien vaikutukset heijastuvat sijoittajien arvioinnin ja päätöksenteon kautta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Koska kansainvälisesti merkittävimmät tilinpäätösnormistot IFRS ja US GAAP ovat pääasiassa vaatineet tutkimus- ja kehitysmenojen kirjaamista kuluksi niiden syntyhetkellä, tutkielman mielenkiinto kohdistuu tuloslaskelman tuotto- ja kuluerien sekä yrityksen markkina-arvon ja osaketuottojen välisten vaikutusten havainnointiin.

Rahoitusteorian mukaan yrityksen markkina-arvon voidaan ajatella heijastelevan kaikkia yrityksen nykyisiä ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia kassavirtoja, jolloin yrityksen markkina-arvossa tapahtuneet muutokset ovat seurausta liiketoiminnasta ja investoinneista odotettavissa olevista kassavirroista. Näin ollen sijoittajien arvostaessa tutkimus- ja kehitysmenoja sekä mainonnan menoja yrityksen arvoa kasvattavina investointeina, tulisi sijoittajien näkemyksen heijastua positiivisesti yrityksen markkina-arvoon ja kasvattaa osakkeenomistajan saamia tuottoja.

Tutkielman tulokset kuitenkin osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin on aineistoon kuuluvilla yrityksillä negatiivinen, kun taas mainonnan menoilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Mielenkiintoista tutkielman tuloksissa oli myös se, että tulevan tilikauden tutkimus- ja kehitysmenojen kasvulla havaittiin olevan negatiivinen vaikutus aikaisemman tilikauden osaketuottoihin ja yrityksen markkina-arvoon. Tulosten voidaan osaltaan ajatella kuvaavan aineettoman pääoman investointeihin liittyvää epävarmuutta ja korkeaa riskiä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.