School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14683
Asiakaskannattavuuden selvittäminen ja analysointi toimintolaskennalla: Case: Yritys X
Author: Mikkola, Kostas
Title: Asiakaskannattavuuden selvittäminen ja analysointi toimintolaskennalla: Case: Yritys X
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; kannattavuus; profitability; toimintolaskenta; activity based cost accounting
Pages: 101
Key terms: asiakaskannattavuus; toimintolaskenta; toimintojohtaminen; kannattavuusanalyysi
Abstract:
Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten toimintolaskenta soveltuu asiakaskannattavuuksien selvittämiseen ja analysoimiseen eräässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tutkimuksessa kehitetään erillisselvityksenä toimintolaskentamalli, jonka avulla case-yrityksen tehdastoimintojen ulkopuoliset kustannukset kohdistetaan asiakkaille. Laskentamallin tuottamien tietojen avulla selvitetään kunkin asiakkaan kannattavuus ja kustannusrakenne. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kehittää myös laskentamallin dataa hyödyntävä työkalu, jonka avulla voidaan analysoida ja vertailla kannattavuutta ja kustannusrakenteita yksittäisten asiakkaiden, asiakasryhmien ja markkina-alueiden osalta strategisen ja operatiivisen päätöksenteon tueksi.

Tutkimuksen teoriaosuuden viiteaineisto koostuu pääasiassa sekä laskentatoimen tieteellisistä artikkeleista että alan kirjallisuudesta, joissa on käsitelty pääasiassa toimintolaskentaa, kannattavuuslaskentaa, asiakaskannattavuutta ja toimintojohtamista. Tutkimuksen empiriaosuuden aineisto on kerätty case-yrityksen sisäisistä dokumenteista, yrityksen kirjanpitojärjestelmästä, toiminnanohjausjärjestelmästä ja vastaavista tietojärjestelmistä, yrityksen henkilöstön muodollisista haastatteluista, henkilöstön kanssa käydyistä epämuodollisista keskusteluista ja henkilöstölle tehdystä kyselytutkimuksesta. Tutkimus on kvalitatiivinen, konstruktiivistyyppinen case-tutkimus, jossa aiemman tutkimuksen ja teorian pohjalta case-yritykselle kehitetään kustannuslaskentamalli yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutkimuksen tuloksena syntyi toimintolaskentamalli ja laskentamallin tuottamaa tietoa jalostava dashboard-sovellus. Case-yritys pystyi toimintolaskentamallin avulla kohdistamaan ensimmäistä kertaa myynnin ja markkinoinnin, tilauskäsittelyn ja asiakaspalvelun, varastoinnin ja jakelun sekä hallinnon kustannuksia asiakkaille. Dashboard-sovellus puolestaan mahdollisti asiakkaiden asiakaskohtaisten kannattavuuksien ja kustannusrakenteiden monipuolisen analysoinnin, ja tarjosi case-yrityksen koko organisaatiolle käyttöliittymän toimintolaskentamallin tuloksiin. Toimintolaskentamalli ja sen päälle kehitetty dashboard-sovellus toivat paljon uutta tietoa asiakkaista, asiakkaiden ostokäyttäytymisen, hinnoittelun, kannattavuuden ja kustannusrakenteiden välisistä suhteista. Laskentamalli ja dashboard-sovellus tarjosivat jalostettua tietoa asiakkaita ja myyntikanavia koskeviin strategisiin päätöksiin. Näin ollen toimintolaskennan todettiin soveltuvan hyvin asiakaskannattavuuksien selvittämiseen ja analysoimiseen tutkimuksen case-yrityksessä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.