Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14683
Asiakaskannattavuuden selvittäminen ja analysointi toimintolaskennalla: Case: Yritys X
Tekijä: Mikkola, Kostas
Otsikko: Asiakaskannattavuuden selvittäminen ja analysointi toimintolaskennalla: Case: Yritys X
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; kannattavuus; profitability; toimintolaskenta; activity based cost accounting
Sivumäärä: 101
Avainsanat: asiakaskannattavuus; toimintolaskenta; toimintojohtaminen; kannattavuusanalyysi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten toimintolaskenta soveltuu asiakaskannattavuuksien selvittämiseen ja analysoimiseen eräässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tutkimuksessa kehitetään erillisselvityksenä toimintolaskentamalli, jonka avulla case-yrityksen tehdastoimintojen ulkopuoliset kustannukset kohdistetaan asiakkaille. Laskentamallin tuottamien tietojen avulla selvitetään kunkin asiakkaan kannattavuus ja kustannusrakenne. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kehittää myös laskentamallin dataa hyödyntävä työkalu, jonka avulla voidaan analysoida ja vertailla kannattavuutta ja kustannusrakenteita yksittäisten asiakkaiden, asiakasryhmien ja markkina-alueiden osalta strategisen ja operatiivisen päätöksenteon tueksi.

Tutkimuksen teoriaosuuden viiteaineisto koostuu pääasiassa sekä laskentatoimen tieteellisistä artikkeleista että alan kirjallisuudesta, joissa on käsitelty pääasiassa toimintolaskentaa, kannattavuuslaskentaa, asiakaskannattavuutta ja toimintojohtamista. Tutkimuksen empiriaosuuden aineisto on kerätty case-yrityksen sisäisistä dokumenteista, yrityksen kirjanpitojärjestelmästä, toiminnanohjausjärjestelmästä ja vastaavista tietojärjestelmistä, yrityksen henkilöstön muodollisista haastatteluista, henkilöstön kanssa käydyistä epämuodollisista keskusteluista ja henkilöstölle tehdystä kyselytutkimuksesta. Tutkimus on kvalitatiivinen, konstruktiivistyyppinen case-tutkimus, jossa aiemman tutkimuksen ja teorian pohjalta case-yritykselle kehitetään kustannuslaskentamalli yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutkimuksen tuloksena syntyi toimintolaskentamalli ja laskentamallin tuottamaa tietoa jalostava dashboard-sovellus. Case-yritys pystyi toimintolaskentamallin avulla kohdistamaan ensimmäistä kertaa myynnin ja markkinoinnin, tilauskäsittelyn ja asiakaspalvelun, varastoinnin ja jakelun sekä hallinnon kustannuksia asiakkaille. Dashboard-sovellus puolestaan mahdollisti asiakkaiden asiakaskohtaisten kannattavuuksien ja kustannusrakenteiden monipuolisen analysoinnin, ja tarjosi case-yrityksen koko organisaatiolle käyttöliittymän toimintolaskentamallin tuloksiin. Toimintolaskentamalli ja sen päälle kehitetty dashboard-sovellus toivat paljon uutta tietoa asiakkaista, asiakkaiden ostokäyttäytymisen, hinnoittelun, kannattavuuden ja kustannusrakenteiden välisistä suhteista. Laskentamalli ja dashboard-sovellus tarjosivat jalostettua tietoa asiakkaita ja myyntikanavia koskeviin strategisiin päätöksiin. Näin ollen toimintolaskennan todettiin soveltuvan hyvin asiakaskannattavuuksien selvittämiseen ja analysoimiseen tutkimuksen case-yrityksessä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.