School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14705
Arvoketjuanalyysi: Case - Suomen sianlihan arvoketjun toiminta ja instituutioiden ja henkilöstön rooli arvoketjussa
Author: Tillanen, Kari
Title: Arvoketjuanalyysi: Case - Suomen sianlihan arvoketjun toiminta ja instituutioiden ja henkilöstön rooli arvoketjussa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: elintarviketeollisuus; liha; sikatalous; arvoketju; kilpailuetu; kauppa; prosessit; operaatiotutkimus; laskentatoimi
Pages: 102
Full text:
» hse_ethesis_14705.pdf pdf  size:3 MB (2241911)
Key terms: arvoketju; arvoketjun hallinto; kilpailuetu; sianliha; lihateollisuus; kauppa
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sianlihan arvoketjun toimintaa, hallintoa ja vallankäyttöä Suomessa sekä instituutioiden ja henkilöstön roolia arvoketjussa. Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena haastattelemalla arvoketjun eri toimijoita sekä tekemällä taloudellinen analyysi ketjun eri toimijoiden tilinpäätöksistä. Tutkimuskohteena oleva sianlihan arvoketju määriteltiin niin, että se alkaa elävien eläinten genetiikan jalostamisesta, jatkuen porsastuotannon, sianlihan kasvatuksen, teurastamo- ja leikkaamoteollisuuden, lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden sekä päivittäistavarakaupan toimintojen kautta päättyen kaupan kassalle.

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii arvoketjumetodi, johon peilataan instituutioiden ja henkilöstön vaikutusta. Arvoketjumetodi muodostuu (1) toimialan arvoketjun tunnistamisesta, (2) kustannustekijöiden määrittämisestä ja (3) kestävän kilpailuedun kehittämisestä (Shank &Govindarajan, 1993).

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomen sianlihan arvoketjun hallinto on kak-sinapainen. Teurastamo- ja leikkaamoteollisuus on sitonut tuottajat tiiviisti itseensä tuotantosopimuksen, genetiikan, rehujen ja rahoituksen avulla. Teollisuuden on helppo laskea tuottajahintaa, sillä sen ei tarvitse neuvotella siitä kenenkään kanssa. Myös lihateollisuuden ja kaupan suhteissa on vahvoja sidotun hallintotavan piirteitä. Keskittyneen kaupan volyymit ovat erittäin merkittäviä heikomman hintakilpailukyvyn omaavalle teurastamo- ja leikkaamoteollisuudelle. Kauppa pitää teollisuuden tiukasti varpaillaan valikoimajaksojen vaihdoissa "hiljaisen jakson" menetelmällä. Ammattiliitto SEL näyttää ottaneen erittäin passiivisen, vanhojen etujen puolustajan roolin tilanteessa, missä tarvittaisiin aktiivista vuoropuhelua yritysten kanssa, koska nämä joutuvat sopeutumaan muuttuneeseen kuluttajakäyttäytymiseen vapautuneiden kaupan aukioloaikojen myötä. Tämä koskee erityisesti tuoreen lihan toimituksia kaupoille.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.