Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12345
Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä
Tekijä: Herkamaa, Helena
Otsikko: Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; media; media; mainonta; advertising; televisio; television; päätöksenteko; decision making; strategia; strategy
Sivumäärä: 89
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12345.pdf pdf  koko: 2 MB (1699423)
Avainsanat: markkinointi; markkinointiviestintä; mainonta; media; televisiomainonta; mediakenttä
Tiivistelmä:
YRITYKSEN MEDIAVALINTA JA TELEVISIOMAINONNAN ROOLI MUUTTUVASSA MEDIAKENTÄSSÄ

Tutkielman tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää minkälainen asema televisiomainonnalla on yrityksen mediavalinnassa ja muuttuvassa mediakentässä. Tutkimuksen kohteena oli yrityksen mediavalinta ja ne tekijät, jotka ohjaavat yritystä valitsemaan mediakanavakseen televisiomainonnan. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä muutostekijöitä Suomen televisiokentässä on näkyvissä, ja miten muutostekijät vaikuttavat yrityksen mediavalintaan.

Tutkimusmenetelmät

Tutkielman teoriaosuudessa tarkasteltiin markkinointiviestinnän ja mediavalinnan teorioita sekä käytiin läpi Suomen mediakenttää. Suomen mediakentän tarkastelussa keskityttiin televisiomainontaan Suomessa. Teoreettinen viitekehys rakennettiin pohjautuen aikaisempiin tutkimustuloksiin. Empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisessä käytettiin apuna teemahaastatteluja, joita tehtiin 8 kappaletta. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka markkinointiviestinnän ja mediasuunnittelun ammattilaisia. Haastateltavista neljä henkilöä oli töissä mediatoimistossa ja neljä henkilöä oli töissä yrityksissä, jotka ovat Suomen suurimpien mainostajien joukossa. Haastatteluiden analyysissä käytettiin hyväksi teemoittelua.

Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena todettiin, että televisiomainontaa pidetään vahvana ja tehokkaana mainosmuotona, vaikka ennen digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtymistä vuonna 2008 ennustettiin, että televisiomainonta tulee vähenemään digitaalisiin televisionlähetyksiin siirtymisen jälkeen. Televisiomainonta ei ole vähentynyt ja se on edelleen tärkeä mediakanava, varsinkin jos mainostaja haluaa tavoittaa suuren yleisön. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että televisiomainontaa pidetään tärkeänä mainosmuotona myös tulevaisuudessa, johon oman lisänsä tuo Internet-television kehitys. Uudet televisiokanavat ja televisiomainonnan eri muodot, kuten ohjelmayhteistyö ja sponsorointi ovat herättäneet kiinnostusta mainostajien keskuudessa. Mediasuunnittelussa ja –valinnassa kohderyhmien muodostaminen on tullut haasteellisemmaksi viime vuosina, koska kuluttajien mediakäyttäytyminen on muuttunut mediakanavien lisääntyessä. Myös eri medioiden samanaikainen kulutus ja teknologinen kehitys tuovat haasteita mainostajille löytää kustannustehokkaimmat mainoskanavat.

Avainsanat Markkinointiviestintä, mediastrategia, mediavalinta, mediakenttä, televisiomainonta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.