Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Logistiikka | 2011
Tutkielman numero: 12786
Vähittäismyymälöiden varmuusvarastotasojen, kuljetuksien ja hyllysaatavuuden optimointi
Tekijä: Vuori, Emma
Otsikko: Vähittäismyymälöiden varmuusvarastotasojen, kuljetuksien ja hyllysaatavuuden optimointi
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; myymälät; shops; varastot; storage; kuljetukset; transport; tuoteryhmäjohtaminen; category management; optimointi; optimization
Sivumäärä: 79
Avainsanat: hyllysaatavuus, varmuusvarastojen ja kuljetuksien optimointi, vähittäiskauppa
Tiivistelmä:
Tuotteiden saatavuus on hyvin tärkeä, mutta rajallinen elementti vähittäiskaupoille maksimoitaessa vähittäiskaupan kokonaistulosta, asiakastyytyväisyyttä, sekä rakennettaessa pysyvää asiakassuhdetta ja uskollisuutta. Tästä huolimatta tuotepuutteiden aiheutumat menetykset saattavat ainakin osin jäädä laskelmien ulkopuolelle, kun pyritään maksimoimaan vähittäiskaupan tulosta. Syitä tähän saattaa löytyä tuotepuutteiden aiheuttaman menetetyn tuoton mittaamisen ja osoittamisen hankaluudesta tai jopa niiden merkityksen vähättelystä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on osoittaa tuotepuutteiden aiheuttamien kustannuksien merkitys vähittäiskaupoille. Lisäksi tarkoituksena on löytää kustannustehokkain tasapaino eri kustannuskomponenttien väliltä, sekä keinot määrittää kuormapäivät, viikoittaiset kuormakerrat ja varmuusvarastojen tasot yksittäisille myymälöille. Tutkimuksen tutkimusongelmat puolestaan koskevat vähittäiskauppojen tuotepuutteita, niiden aiheuttamia kustannuksia sekä kustannustehokkuutta, jossa on huomioitu tuotepuutteiden todelliset kustannukset.

Tutkimuksen aluksi tutustutaan tuotepuutteiden kustannuksia koskevaan teoriaan. Teorian kartoittamisen jälkeen kehitetyn työkalun avulla maksimoidaan yrityksen kuuden kohdemyymälän lihajalosteiden ja valmisruokien tulosta, optimoimalla myymälän varmuusvarastotasoja, kuormakertoja ja – päiviä. Käytännössä työkalu jäljittelee myymälöiden päivittäistä elämää jäljittelemällä yrityksen tilausjärjestelmän toimintaa, sekä simuloimalla asiakkaiden tuotteisiin kohdistamaa kysyntää. Kunkin tuotteen simuloitu kysyntä on laskettu myymälän toteutuneesta tuotekohtaisesta kysynnästä. Työkalun avulla saatuja tuloksia verrataan myymälöiden nykyisiin ratkaisuihin.

Tutkittujen myymälöiden optimaaliset hyllysaatavuudet olivat huomattavasti korkeampia kuin hyllysaatavuudet nykyisillä varmuusvarastotasoilla tai teoreettisten tutkimuksien mukaan maailmassa keskimäärin. Toisin sanoen varmuusvarastotasojen optimointi kasvatti hyllysaatavuutta ja kohdeyrityksen tulosta. Saadut tulokset tukevat muissa tutkimuksissa tehtyjä päätelmiä heikon hyllysaatavuuden aiheuttamista menetyksistä. Työn tulokset osoittavat myös, että varmuusvarastotasot olivat kohdeyrityksen myymälöissä poikkeuksetta liian alhaisia. Tulosten perusteella kohdeyritys ei ole juurikaan huomioinut tai on jostain syystä vähätellyt tuotepuutteiden aiheuttamia tulonmenetyksiä määritellessään varmuusvarastotasoja. Työssä rakennettu malli ei soveltunut nykyisellään toimituskertojen määrittelyyn. Tutkimuksessa annetaan kuitenkin ehdotus toimivammasta toimituskertojen määrittelymallista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.