Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2011
Tutkielman numero: 12858
Promotionaalisuus toimitusjohtajien katsauksissa finanssikriisin kontekstissa
Tekijä: Kataja, Katariina
Otsikko: Promotionaalisuus toimitusjohtajien katsauksissa finanssikriisin kontekstissa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; suomen kieli; finnish language; yritysviestintä; business communication; johtajat; managers; retoriikka; rhetorics; rahoitusmarkkinat; financing markets; kriisi; crisis
Sivumäärä: 104
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12858.pdf pdf  koko: 528 KB (540586)
Avainsanat: toimitusjohtajan katsaus; perusteollisuus; sijoittajaviestintä; retoriikka; kielen metafunktiot
Tiivistelmä:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Talouselämän viestinnän pro-gradu tutkielma Katariina Kataja 12.4.2011

Promotionaalisuus toimitusjohtajien katsauksissa finanssikriisin kontekstissa

Case: Helsingin Pörssin perusteollisuuden yritykset

Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä promotionaalisuus on viestinnällisinä keinoina talouskriisin yhteydessä tarkasteltuna. Lisäksi tavoitteena on selvittää case-esimerkkien avulla, miten finanssikriisiä hallitaan toimitusjohtajien katsauksissa promotionaalisilla keinoilla. Kiinnostuksen kohteina ovat tietyt kielenkäytön piirteet: katsauksien rakenteet, niissä ilmenevät teemat, adjektiivit, verbit ja adverbit.

Tutkimusaineisto ja – menetelmät

Tutkimusaineistona on yhdeksän toimitusjohtajan katsausta Helsingin Pörssin perusteollisuuden yritykset-listalta. Kaikki katsaukset ovat suomenkielisiä ja vuodelta 2009. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojautuu systeemisfunktionaaliseen kieliteoriaan ja genreteoriaan. Tekstejä tarkastellaan genreanalyysin menetelmin hyödyntäen systeemis-funktionaalisen kieliteorian metafunktioiden käsitteitä. Lisäksi teksteistä tehdään havaintoja niiden retorisesta rakentumisesta Jokisen (1999) jäsentämän retorisen analyysin mallin mukaisesti.

Tulokset

Toimitusjohtajien katsauksissa esiintyy kielellisiä valintoja, jotka ovat luonteeltaan promotionaalisia. Promotionaalisuus ilmenee rakenteen osalta ongelma-ratkaisu-mallina, strategisena häilyvyytenä tai aiheen (finanssikriisi) ohittamisena. Edelleen teemojen osalta katsauksista voidaan havaita toisaalta yhtiön olemassaoloa ja toisaalta finanssikriisistä selviytymistä perustelevia teemoja. Omien tuotteiden esitteleminen oli selkeimmin promotionaalinen teema. Lisäksi retorisista keinoista positiivinen evaluaatio näyttäytyi vahvimmin promotionaalisena. Adjektiivit olivat niin ikään katsauksissa suhteellisesti enemmän positiivisia kuin negatiivisia, minkä lisäksi positiiviset adjektiivit viittasivat usein yhtiöön itseensä kun taas negatiiviset adjektiivit kuvailivat pääsääntöisesti finanssikriisiä. Verbit katsauksissa olivat joko dynaamisia tai mentaalisia. Dynaamiset verbit luovat vaikutelmaa toiminnallisuudesta, joka voidaan määritellä promotionaaliseksi piirteeksi tekstissä. Adverbit toimivat usein kohdetta tehostavassa ja positiivisessa merkityksessä.

Avainsanat: toimitusjohtajan katsaus, perusteollisuus, sijoittajaviestintä, retoriikka, kielen metafunktiot
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.