Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2011
Tutkielman numero: 12957
Sähköisen maksamisen sääntelyyn liittyvät erityiskysymykset ja vastuunjako
Tekijä: Kangaspunta, Janne
Otsikko: Sähköisen maksamisen sääntelyyn liittyvät erityiskysymykset ja vastuunjako
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; taloushallinto; financial management; kasvatus; educational systems; maksut; payments; internet; internet; ohjelmistot; software; vastuu; responsibility; turvallisuus; security
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12957.pdf pdf  koko: 970 KB (992393)
Avainsanat: sähköinen maksaminen; maksujärjestelmä; maksamisen turvallisuus; maksutapahtuma; vastuunjako
Tiivistelmä:
Tutkimuksen kohteena ovat sähköiset maksujärjestelmät, niihin liittyvä sääntely sekä tietyt oikeudelliset kysymykset, joita nousee esille alueen sääntelyn sekä sähköisen toimintaympäristön erityispiirteiden vaikutuksesta. Viime vuosien aikana teknologian kehittymisen, kansainvälisen kaupan merkityksen ja volyymin kasvun sekä toimialojen kasvaneen konvergenssin seurauksena maksutapahtumien suorittaminen on siirtynyt yhä kasvavassa määrin sähköiseen ympäristöön. Nämä kaikki tekijät yhdistettynä maksunvälittäjien kirjon monipuolistumiseen sekä Euroopan unionin integraatiotavoitteisiin ovat johtaneet siihen että myös maksamiseen liittyvän oikeudellisen sääntelyn tarve on lisääntynyt.

Luvussa kolme luodaan yleiskatsaus sähköisen maksamisen toimintaympäristöön ja sen viimeaikaiseen kehitykseen. Luvussa pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat eri maksutapojen suosioon sekä esitellään tällä hetkellä yleisimmin käytettyjä sähköisiä maksutapoja, havainnollistetaan niiden käyttömahdollisuuksia ja arvioidaan niiden vahvuuksia tai rajoituksia maksamiseen liittyvien moninaisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Tutkielman neljännessä luvussa pyritään avaamaan sähköisen maksamisen varsin monitahoista sääntelykehikkoa. Aluksi luvussa käydään läpi, mitä vaikutuksia toimintaympäristön dynaamisuudella sekä rajat ylittävällä luonteella on alueen sääntelyn muodostamiseen. Tämän jälkeen käsitellään maksuympäristön sääntelyä erikseen niin maksujen suorittamiseen, laitosten toimintaedellytyksiin ja maksupalveluiden tarjoamiseen kuin maksujen turvallisuuteenkin liittyen. Luvun lopussa tarkastellaan vielä maksamisen sopimuksia ja niillä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Viidennen luvun ensimmäisessä osiossa käsitellään sähköisen maksamisen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ensin tarkastellaan henkilön tunnistamisen juridisia velvoitteita, identifioimismenetelmien luotettavuuden kriteereitä sekä identiteetin oikeellisen tunnistamisen merkitystä maksutapahtuman sitovuuden kannalta, jonka jälkeen käsitellään identiteettierehdyksen seurauksia ja riskinjakoa erehdystilanteissa. Lisäksi arvioidaan muutamien tällä hetkellä käytössä olevien tunnistusmenetelmien luotettavuutta. Tämän jälkeen käydään läpi tietoturvallisuuskysymyksiä ja etenkin sitä, miten sekä yksittäisten maksutapahtumien että tietojen säilyttämisen osalta vastuuriskit jakautuvat osapuolten kesken.

Luvun viisi toisessa osiossa tarkastellaan sähköisten maksutapahtumien suorittamiseen liittyviä kysymyksiä. Aluksi käsitellään tiettyjen virheiden, joko itse maksutapahtumassa tai maksuun liittyvän velvoitteen täyttämisessä, vaikutusta maksutapahtuman sitovuuteen, joiden osalta nykyinen sääntely voidaan nähdä epäsuhtaisena tai potentiaalisen ongelmallisena. Tämän jälkeen tarkastellaan vielä sääntelyä sekä osapuolten välistä vastuunjakoa maksutapahtumaan liittyvissä teknisissä ongelmatilanteissa.

Viidennen luvun kolmannessa ja viimeisessä osiossa käydään vielä läpi muutamia sääntelystä, sen puutteellisuudesta tai siitä johtuvasta oikeudellisesta epävarmuudesta aiheutuvia kysymyksiä tietyille intressitahoille.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.