Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13400
Määräaikainen työsuhde - uhka vai mahdollisuus? Kokemuksia määräaikaisuudesta ja määräaikaisten työntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta akateemisessa kontekstissa
Tekijä: Niittylä, Aino
Otsikko: Määräaikainen työsuhde - uhka vai mahdollisuus? Kokemuksia määräaikaisuudesta ja määräaikaisten työntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta akateemisessa kontekstissa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; hyvinvointi; welfare; epävarmuus; uncertainty; sitoutuminen; commitment; psykologia; psychology
Sivumäärä: 112
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13400.pdf pdf  koko: 2 MB (1073277)
Avainsanat: määräaikaiset työsuhteet; määräaikaisuuden kokeminen; sitoutuminen organisaatioon; työn epävarmuus; työllistyvyys; psykologinen sopimus
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella määräaikaisten työntekijöiden kokemuksia määräaikaisista työsuhteista sekä määräaikaisuuden vaikutuksista organisaatioon sitoutumiseen. Lisäksi pyrin kuvaamaan niitä tekijöitä, jotka selittävät määräaikaisten työntekijöiden kokemuksia määräaikaisuudesta ja organisaatioon sitoutumisesta. Olen kiinnostunut erityisesti niistä sitoutumista selittävistä tekijöistä, joihin organisaatio voi vaikuttaa omalla henkilöstöjohtamisellaan.

Olen toteuttanut tutkimuksen laadullisena tapaustutkimuksena. Tapausorganisaatioksi valitsin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan. Empiirinen aineisto on kerätty kymmenellä henkilökohtaisella teemahaastattelulla kevään 2013 aikana. Haastateltavaksi valikoitui vapaaehtoisuuden perusteella kymmenen määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevää henkilöä. Analysoin aineiston sisällön analyysin keinoin käyttäen hyväksi sekä teemoittelua että tyypittelyä. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu organisaatioon sitoutumista, työn epävarmuutta, työllistyvyyttä ja psykologista sopimusta käsittelevään aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen.

Tutkimuksen perusteella työntekijät suhtautuvat määräaikaisiin työsuhteisiin hyvin vaihtelevasti: osa kokee määräaikaisuuden lisäävän epävarmuutta ja rajoittavan työuraa; osa puolestaan kokee määräaikaisen työsuhteen sopivan hyvin nykyiseen elämäntilanteeseen. Suhtautumista määräaikaisiin työsuhteisiin voidaan selittää sekä objektiivisilla että subjektiivisilla tekijöillä. Tutkimuksessa tunnistettuja objektiivisia tekijöitä ovat yleinen taloustilanne, organisaation tilanne ja määräaikaisten työsuhteiden pituus; subjektiivisia tekijöitä puolestaan ovat työntekijän persoonallisuus, työllistyvyys ja elämäntilanne. Myös määräaikaisten työntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta voidaan tämän tutkielman perusteella muodostaa monimuotoinen kuva. Sellaisia sitoutumista selittäviä tekijöitä, joihin organisaatio voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, ovat: mielekkäät työtehtävät ja puitteet työn tekemiselle; kehittymis- ja etenemismahdollisuudet; autonomia liittyen omiin työtehtäviin ja työn järjestämiseen; työyhteisö sekä koettu sosiaalinen tuki; palkitseminen; työntekijän identifioituminen organisaatioon; sekä määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät käytännöt, kuten työsuhteiden pituus, mahdollisuus työsuhteen jatkamiseen ja/tai vakinaistamiseen sekä avoin viestintä erityisesti työsuhteiden jatkamiseen liittyvissä asioissa. Aineiston analyysin perusteella määräaikaisten työntekijöiden organisaatioon sitoutuminen painottuu joko instrumentaaliseen tai affektiiviseen suuntaan. Toisaalta sitoutuminen voi sijoittua mihin tahansa näiden kahden ääripään välille. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida todeta, että määräaikaiset työntekijät olisivat yksiselitteisesti joko korkeasti tai heikosti sitoutuneita organisaatioon. Määräaikainen työntekijä saattaa siten identifioitua organisaatioon hyvin voimakkaasti ja osoittaa korkeaa sitoutumista tai päinvastoin osoittaa hyvin heikkoa sitoutumista. Tältä pohjalta muodostamani neljä määräaikaisen työntekijän sitoutumistyyppiä ovat laskelmoivat, samaistuvat, pettyneet ja tasapainottelevat määräaikaiset työntekijät.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.