Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13575
Kokemuksia työn imusta henkilöstöammattilaisten arjessa - En käy dieselillä, käyn vaikka mieluummin rakettimoottoribensiinillä
Tekijä: Hozjajenok, Kateriina
Otsikko: Kokemuksia työn imusta henkilöstöammattilaisten arjessa - En käy dieselillä, käyn vaikka mieluummin rakettimoottoribensiinillä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; työelämä; working life; psykologia; psychology; motivaatio; motivation
Sivumäärä: 76
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13575.pdf pdf  koko: 905 KB (926199)
Avainsanat: työn imu; työn voimavarat
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on syventää ymmärrystä työn imusta ja sitä synnyttävistä tekijöistä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää tarkemmin, miten työn imu ilmenee työn arjessa. Tavoite pyritään saavuttamaan tutkimalla asiantuntijatehtävissä toimivia henkilöstöammattilaisia. Tutkimuksen näkökulmana ovat haastateltavien omat kokemukset työn arjessa. Aihetta lähestytään kvalitatiivisesti tavoitteena tuoda nykyisen tutkimustiedon rinnalle uutta yksityiskohtaisempaa tietoa työn imusta ja sitä synnyttävistä tekijöistä. Sen lisäksi pyritään selvittämään, miten työntekijä itse voi vaikuttaa omalla toiminnallaan työn imuun.

Tutkimusaineisto rakentuu yhdeksästä teemahaastattelusta, joissa on hyödynnetty AI- lähestymistapaa (Appreciative Inquiry). Tutkimuksen kohderyhmä koostuu henkilöstöalan ammattilaisista, jotka tutkimuksen toteutushetkellä työskentelivät asiantuntijatehtävissä pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa yrityksissä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Haastatteluaineiston pohjalta rakentui kaksi työn imu -tarinaa. Tarinoissa henkilöstöammattilaiset kertovat omista kokemuksistaan työn arjesta, jossa työn imua on ollut mahdollista kokea. Tarinoissa vaihtelee päähenkilöiden kesken se, mikä työn imua synnyttää ja miten se heidän arjessa ilmenee.

Tutkimustulosten perusteella työn imua synnyttävät monipuoliset työn voimavarat ja niiden yhteisvaikutus. Työn imun lähteiksi voitiin tutkimuksessa tunnistaa työn ominaisuudet, työyhteisö sekä oma toiminta. Työn imua synnyttävä työ muodostui haastavista ja monipuolisista työtehtävistä, joissa oli mahdollista kehittyä ja hyödyntää omaa osaamista. Lisäksi työssä oli mahdollista vaikuttaa omiin työtehtäviin sekä toimia riittävän itsenäisesti. Myös sopiva aikapaine tunnistettiin työn imua synnyttäväksi tekijäksi. Työtehtävät sellaisenaan eivät kuitenkaan ennustaneet työn imua, vaan niiden yhteensopivuus henkilöstöammattilaisen oman kiinnostuksen ja osaamisen kanssa. Työn imua synnyttävässä työyhteisössä tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat puolestaan työtovereilta ja esimieheltä saatu sosiaalinen tuki, monipuolinen palaute sekä toimiva yhteistyö. Myös omalla toiminnalla voitiin edistää työn imua hyödyntämällä työn hallintataitoja monipuolisesti, muokkaamalla työtehtäviä sekä irtautumalla riittävästi työstä. Tulosten perusteella työn imua on mahdollista edistää jopa varsin pienin toimenpitein niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.