Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13618
Corporate governance ja toimitusjohtajan palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
Tekijä: Ekonen, Pauli
Otsikko: Corporate governance ja toimitusjohtajan palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; corporate governance; corporate governance; johtajat; managers; kannustaminen; incentives; palkkiot; remuneration; Suomi; Finland; Ruotsi; Sweden; Norja; Norway; Pohjoismaat; Scandinavia
Sivumäärä: 76
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13618.pdf pdf  koko: 2 MB (1093335)
Avainsanat: toimitusjohtajan palkitseminen; corporate governance; agenttiteoria; optimaalinen sopimusteoria; johtajan valta -teoria; Pohjoismaat
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tavoitteena on tutkia erilaisten yleisten corporate governance -tekijöiden vaikutusta toimitusjohtajan käteispalkitsemiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkittaviin corporate governance -tekijöihin kuuluu erilaisia hallitustekijöitä ja johdon ominaisuuksia kuvaavia muuttujia. Lisäksi tutkitaan pörssiyhtiöiden omistuksen keskittymisen vaikutusta käteispalkitsemiseen. Tavoitteena on analysoida laajalla Pohjoismaisella datalla, miten corporate governance -tekijät vaikuttavat toimitusjohtajan käteispalkitsemiseen ja verrata tuloksia aiempien akateemisten tutkimusten tuloksiin, joista tunnetuimmat on tehty pääasiassa anglosaksisissa maissa. Tutkimus pohjautuu agenttiteoriaan, optimaaliseen sopimusteoriaan ja johtajan valta -teoriaan.

Aineisto ja menetelmä:

Aineisto perustuu otokseen Suomen, Ruotsin ja Norjan pörssiyhtiöistä. Kustakin maasta on valittu 50 suurinta pörssiyhtiöitä 2.11.2012 markkina-arvoon perustuen pois lukien pankki- ja rahoitusalan yritykset. Aineisto on kerätty neljän tilikauden ajalta 2008-2011. Toimitusjohtajaa koskevat ominaisuudet, kuten palkka, ikä ja toimikauden pituus, on kerätty vuosilta 2009-2011. Hallitus-, omistajuus- ja yritysmuuttujia koskeva aineisto on kerätty vuosilta 2008-2010. Otoksen koko on suurimmillaan 446 havaintoa per muuttuja. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia. Lisäksi aineistoa analysoidaan erilaisilla kuvailevilla tunnusluvuilla ja korrelaatioanalyysilla.

Tulokset:

Tulosten perusteella Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien hallitusjäsenten määrä vaikuttaa positiivisesti toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen. Negatiivisesti toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen vaikuttavat toimitusjohtajan juurtuneisuus ja yrityksen omistuksen keskittyminen. Lisätestissä, jossa poistettiin yritysvuodet, jolloin toimitusjohtaja oli vaihtunut, löydettiin positiivinen yhteys johtokunnan koon ja toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemisen välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että kontrollimuuttujana käytetty yrityksen koko on keskeinen toimitusjohtajan käteispalkitsemista selittävä tekijä. Agenttiteorian kannalta keskeisille muuttujille, hallituksen koolle ja hallituksen jäsenten riippumattomuudelle yrityksestä, ei sen sijaan löytynyt tilastollista merkitsevää yhteyttä toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen. Myöskään toimitusjohtajan iällä, naisten osuudella hallituksessa tai yrityksen menestyksellä ei näyttänyt olevan tilastollista merkitsevyyttä toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.